CONTRACT DE MECENAT

CONTRACT DE MECENAT

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Între:
Art. 1. S.C. ................... S.R.L., cu sediul în ......................, str. .........., nr. ........, bl. ......., sc. .... ap. ...., sector ........., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având codul fiscal nr. .......... şi contul nr. ........... deschis la ............, reprezentată prin dl. ......... în calitate de Director, denumită în continuare MECENA
şi
Art. 2. Dl./D-na ....................., domiciliat în ................., str. .............. nr. ....., et. ...., ap. ...., sector ......, identificat cu B.I. seria ....., nr. .........., denumit în continuare BENEFICIAR.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3 Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea de către MECENA cu materiale necesare activităţii de pictură exercitată de BENEFICIAR şi anume: ...................................................................
III. TERMENUL CONTRACTULUI
Art. 4. Prezentul contract se încheie pe termen de ...... şi intră în vigoare de la data semnării lui.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art. 5. BENEFICIARUL are obligaţia de a folosi materialele ce constituie obiectul prezentului contract numai în scopul realizării activităţii de pictură.
BENEFICIARUL este obligat să specifice numele sponsorului cu ocazia participării la evenimente culturale.
Art. 6. MECENA are obligaţia de a remite BENEFICIARULUI lunar materialele ce constituie obiectul mecenatului.
V. DISPOZIŢII FINALE
Art. 7. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi, sub forma unui act adiţional.
Art. 8. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ....................., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

MECENA
BENEFICIAR,