Proiect de fuziune societati comerciale

PROIECT DE FUZIUNE


Societatea comercială ......................................... cu sediul social în ............................................. str. .......................................... nr. ......................, sectorul/judeţul ............................... înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului ......................................................... sub nr. .........../............./................ din ............................., având codul fiscal nr. ....................................../..........................., cu un capital social de .................................. lei, divizat în ........................... părţi sociale cu o valoare nominală de .................................. lei fiecare, deţinute de ........................................................................................ .............................................................................................................................................................. şi
Societatea comercială ........................................ cu sediul social în .............................................. str. .......................................... nr. ....................... sectorul/judeţul ................................ înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului ........................................................... sub nr. .........../............./............... din ............................., având codul fiscal nr. ....................................../............................, cu un capital social de .................................. lei, divizat în ............................. părţi sociale cu o valoare nominală de .................................. lei fiecare, deţinute de ......................................................................................... .................................................................................................................................................................
În urma hotărârii Adunării generale a asociaţilor*) S.C. .................................................................... din data de .......................... a hotărârii Adunării generale/deciziei**) asociatului unic ............................ din data de ............................................ prin care s-a hotărât fuziunea celor două societăţi comerciale prin***) ..................................... şi ca urmare a bilanţurilor contabile întocmite la data de ....................... ambele societăţi au elaborat prezentul proiect de fuziune, în următoarele condiţii:
I. FUNDAMENTAREA FUZIUNII
Fuziunea prin ............................ a celor două societăţi comerciale este motivată de următoarele: ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .
Cele două societăţi, odată cu acordul de fuzionare consideră că vor putea asigura o politică de marketing şi managerială unitară pentru derularea activităţilor care intră în obiectul lor de activitate, folosirea optimă a resurselor materiale şi umane de care dispun, reducerea preţului de cost etc.
II. CONSECINŢELE FUZIUNII
Ca urmare a fuziunii prin .................................. societatea nou creată va avea:
1. Sediul social în ............................. str. .......................... nr. ........ sectorul/judeţul .....................
2. Asociaţi:
a) .................................................. (numele şi prenumele), cetăţean .......................................... căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .......................... str. ......................................... nr. ........... sectorul/judeţul ........................................
b) ................................................................................................................................................
c) ................................................................................................................................................ etc.
1. Capitalul social: În urma fuziunii, capitalul social al ........................................ va creşte şi va fi de ..............................., divizat în ........................ părţi sociale, valoarea nominală a unei părţi sociale fiind de .................................................................... Deci, capitalul social se va majora cu suma de ................................... lei pe baza calculelor făcute asupra fuziunii.
2. Repartizarea capitalului social între asociaţi:
Capitalul social în valoare de ..................... lei, rezultat după majorare va fi repartizat astfel:
a) ............................................. - ......................................... părţi sociale = ............................. lei;
b) ............................................ - .......................................... părţi sociale = ............................. lei;
5. Participarea asociaţilor la beneficii şi pierderi va fi următoarea:
a) ......................................................................... - .................................................................. %
b) ......................................................................... - ................................................................... % etc.
6 Stabilirea activului şi a pasivului: Potrivit datelor existente în anexele nr. .......................... la prezentul proiect de fuziune, s-au stabilit următoarele valori anterioare fuziunii
a) Pentru S.C. ..............................................................................................................................
• activ ..................................... lei
• pasiv .................................... lei
b) Pentru S.C. .....................................................................................................................................
• activ ..................................... lei
• pasiv .................................... lei etc.
7. Raportul de schimb este de ............................... şi reflectă numărul de părţi sociale care revin pentru o parte socială deţinută de asociaţi. Potrivit calculelor efectuate S.C. .............................. va emite un număr de .............................. părţi sociale noi, cu o valoare nominală de ........................... lei fiecare, care vor fi distribuite coasociativ astfel:
a) ........................................... - ........................................... părţi sociale a ................ = .............
b) ........................................... - ........................................... părţi sociale a ................ = .............
7. Cuantumul primei de fuziune este în valoare de ............................... lei şi nu există sultă/există o sultă de ........................................................................... lei care va fi plătită creditorului astfel: ........................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... .
8. Obiectul de activitate: rămâne neschimbat/se completează cu .................................................. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... .
9. Administrator(ul/ii): va/vor fi ......................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .
10. Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale societăţii ............................................. rămân în întregime neschimbate, valabile. Drept pentru care s-a întocmit prezentul PROIECT de FUZIUNE astăzi .................................... pe baza calculelor efectuate de S.C. ................................. (anexele nr. ...................) şi pe baza balanţelor de verificare ale societăţilor care fuzionează, ambele reflectând situaţia existentă la data de ................................... .

S.C. ......................................

S.C. ......................................

Se anexează:
- Bilanţurile contabile
- Hotărârea Adunării generale
- Decizia asociatului unic
- Declaraţia societăţii care încetează a exista despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său.

_________________-
*) În societăţile cu doi sau mai mulţi asociaţi.
**) În societăţile cu asociat unic - persoană fizică sau juridică.
***) Felul fuziunii (absorbţie sau contopire) .

NOTE
• Acte normative: Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (republicată în M. Of. nr. 33/29.01.1998 şi modificată ulterior); Normele metodologice nr. P/608-773/1998 privind modul de ţinere a registrului comerţului şi de efectuare a înregistrărilor, emise de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Ministerul Justiţiei (M. Of. nr. 176/11.05.1998), precum şi Precizările privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind fuziunea, dizolvarea şi lichidarea societăţile comerciale, precum şi retragerea şi/sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale (M. Of. nr. 237/29.06.1998)
• Fuziunea se hotărăşte de fiecare societate în parte, în condiţiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societăţii.
• Efectele fuziunii sunt următoarele:
• dizolvarea fără lichidare a societăţii care îşi încetează existenţa şi
• transmiterea universală a patrimoniului către societatea beneficiară în starea în care se găseşte la data fuziunii, în schimbul atribuirii de părţi sociale ale acesteia către asociaţii societăţii care încetează şi, eventual, a unei sume de bani care nu poate depăşi 10% din valoarea nominală a părţilor sociale atribuite.
• Actul modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante, în formă autentică, se înregistrează la Oficiul Registrului Comerţului, vizat de judecătorul delegat şi se transmite spre publicare Monitorului Oficial pe cheltuiala societăţii.
• Fuziunea are loc la data înscrierii la Oficiul Registrului Comerţului a menţiunii privind modificarea capitalului social al societăţii absorbante.

Procura generala de administrare inclusiv vanzare-cumparare

PROCURĂ

Subsemnatul ................................................................... cetăţean .............................................., născut la data de ..................................., în localitatea ......................................, de sex ...................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al ..............................., seria ........... nr. ............................ eliberat de ................................... la data de .................................................., cod numeric personal ....................................................., împuternicesc prin prezenta pe ................................................................... cetăţean ........................, născut la data de ...................................., în localitatea ........................................, de sex ................, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ..........................................., str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al .............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de ............................. la data de ..........................................., cod numeric personal ..........................................................., pentru a administra pentru mine şi în numele meu, .................................................... .
În vederea susţinerii, apărării drepturilor şi intereselor mele, mandatarul meu poate decide, după libera sa apreciere, în legătură cu îndeplinirea tuturor actelor de administrare, conservare şi dispoziţie a drepturilor mele, privind ............................................., poate să plătească orice sumă de bani ce datorez, atât ca impozite şi taxe, cât şi cu orice alt titlu.
Totodată, mandatarul meu mă va reprezenta în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, asistat la nevoie de un avocat ales la libera sa apreciere, va înainta orice acţiune va socoti ca fiind utilă apărării intereselor mele, o va susţine, restrânge sau retrage, va propune şi administra probele necesare, va uza de orice cale de atac prevăzută de lege împotriva hotărârilor ce se vor da şi va încasa orice sume de bani ce se vor stabili că mi se cuvin din aceste hotărâri, va face apeluri, recursuri, revizuiri, contestaţii, intervenţii, chemări în garanţie, cereri reconvenţionale, recuzări etc., va face cereri de perimare, conexări, declinări de competenţă, de închidere şi redeschidere a dosarelor, va primi citaţii, somaţii, sentinţe, decizii şi va semna pentru ele acolo unde este necesar, va invoca excepţii sau mijloace de apărare, va lua termene în cunoştinţă, va cere comunicări de acte, va chema şi va răspunde la interogatorii, va deferi jurământ şi îl va accepta sau referi, va cere proba cu martori, verificarea de scripte şi expertize, se va înscrie în fals, va cere învestirea cu formulă executorie a hotărârilor rămase definitive şi le va primi învestite, va primi şi executa orice titlu definitiv cerând, înfiinţând sau desfiinţând toate felurile de urmăriri şi executări mobiliare sau imobiliare, va face somaţii, notificări şi comandament, va înfiinţa şi desfiinţa sechestre asiguratorii sau definitive, va face popriri, precum şi urmăriri de venituri, va face şi va semna toate actele şi va îndeplini toate formalităţile necesare pentru punerea în vânzare a averii mobile şi/sau imobile a debitorului, va asista la vânzare, va fixa preţul la licitaţie, va concura în numele meu, va fixa preţul adjudecării licitaţiei, va cere facerea ordonanţei de adjudecare şi o va primi, va cere punerea în posesie şi mă va reprezenta la această operaţiune.
Mandatarul meu este împuternicit, de asemenea, să încheie orice contracte de vânzare, schimb sau asociere cu alte persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, cu respectarea legilor în vigoare privind bunurile mobile sau imobile, proprietatea mea şi va putea cumpăra, în numele meu, orice fel de asemenea bunuri, primind sau plătind preţul, semnând actele în formă autentică sau chitanţă, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Prezentul mandat este gratuit şi valabil până la revocarea sa expresă, iar în baza lui, mandatarul meu va face tot ceea ce va crede de cuviinţă pentru apărarea intereselor mele, având, în acelaşi timp, dreptul de a da, la rândul său, procură de substituire oricărei persoane sau unui avocat.
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ..................... exemplare, la ........................ .
S-au eliberat părţilor ...................... exemplare.

MANDANT

Procura generala de administrare inclusiv pentru constituirea unei societati

PROCURĂ

Subsemnatul ...................................................................... cetăţean ..........................................., născut la data de ...................................., în localitatea ......................................., de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de .................................. la data de ..............................................., cod numeric personal ........................................................, împuternicesc prin prezenta pe .................................................................. cetăţean ........................., născut la data de ....................................., în localitatea ......................................., de sex ................, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ..................................., posesor al .............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de .......................... la data de ..........................................., cod numeric personal ..........................................................., pentru a mă reprezenta în faţa oricăror persoane fizice şi juridice, precum şi în faţa autorităţilor publice şi judecătoreşti, în vederea susţinerii şi apărării drepturilor şi intereselor mele, putând lua, după libera sa apreciere, orice măsuri în legătură cu îndeplinirea tuturor actelor de administrare, conservare şi dispoziţie a drepturilor mele, privind toate bunurile mobile şi imobile, să plătească orice sumă de bani ce datorez, atât ca impozite şi taxe, cât şi cu orice alt titlu.
Totodată, mandatarul meu mă va reprezenta în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, asistat la nevoie de un avocat ales la libera sa apreciere, va înainta orice acţiune va socoti ca fiind utilă apărării intereselor mele, o va susţine, restrânge sau retrage, va propune şi administra probele necesare, va uza de orice cale de atac prevăzută de lege împotriva hotărârilor ce se vor da şi va încasa orice sume de bani ce se vor stabili că mi se cuvin din aceste hotărâri, va face apeluri, recursuri, revizuiri, contestaţii, intervenţii, chemări în garanţie, cereri reconvenţionale, recuzări etc., va face cereri de perimare, conexări, declinări de competenţă, de închidere şi redeschidere a dosarelor, va primi citaţii, somaţii, sentinţe, decizii şi va semna pentru ele acolo unde este necesar, va invoca excepţii sau mijloace de apărare, va lua termene în cunoştinţă, va cere comunicări de acte, va chema şi va răspunde la interogatorii, va deferi jurământ şi îl va accepta sau referi, va cere proba cu martori, verificarea de scripte şi expertize, se va înscrie în fals, va cere învestirea cu formulă executorie a hotărârilor rămase definitive şi le va primi învestite, va primi şi executa orice titlu definitiv cerând, înfiinţând sau desfiinţând toate felurile de urmăriri şi executări mobiliare sau imobiliare, va face somaţii, notificări şi comandament, va înfiinţa şi desfiinţa sechestre asiguratorii sau definitive, va face popriri, precum şi urmăriri de venituri, va face şi va semna toate actele şi va îndeplini toate formalităţile necesare pentru punerea în vânzare a averii mobile şi/sau imobile a debitorului, va asista la vânzare, va fixa preţul la licitaţie, va concura în numele meu, va depune preţul adjudecării licitaţiei, va cere facerea ordonanţei de adjudecare şi o va primi, va cere punerea în posesie şi mă va reprezenta la această operaţiune.
Mandatarul meu este împuternicit, de asemenea, să încheie orice contracte de vânzare, schimb sau asociere cu alte persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, cu respectarea legilor în vigoare privind bunurile mobile sau imobile, proprietatea mea şi va putea cumpăra, în numele meu, orice fel de asemenea bunuri, primind sau plătind preţul, semnând actele în formă autentică sau chitanţă, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
De asemenea, mandatarul meu mă va reprezenta în faţa oricăror persoane fizice sau juridice din România sau din străinătate, în orice problemă, de orice natură, care ar decurge din calitatea mea de asociat sau acţionar în societăţi comerciale, putând lua, în numele meu şi pentru mine decizii, va vota în adunarea generală a asociaţilor sau acţionarilor hotărârile acesteia, va putea ceda părţile mele sociale, prin cesiune sau prin act cu titlu gratuit, va consimţi la eventualele modificări ale actelor constitutive şi va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Mandatarul meu va deschide conturi, în numele meu, la bănci din România, va putea efectua orice operaţiuni, atât în conturile existente la bănci, cât şi în conturile nou-deschise sau poate chiar lichida aceste conturi, dacă va considera de cuviinţă, având dreptul să efectueze orice operaţiuni financiar-contabile.
Totodată, mandatarul meu va putea constitui în România, în condiţiile legislaţiei aplicabile, orice societate comercială, va putea cumpăra părţi sociale sau acţiuni de la societăţi comerciale existente, va putea negocia clauzele contractelor, statutelor sau actelor constitutive, va semna actele în formă autentică, va efectua toate operaţiunile prevăzute de lege pentru autorizarea şi funcţionarea lor.
Prezentul mandat este gratuit şi valabil până la revocarea sa expresă, iar în baza lui, mandatarul meu va face tot ceea ce va crede de cuviinţă pentru apărarea intereselor mele având, în acelaşi timp, dreptul de a da, la rândul său, procură de substituire oricărei persoane sau unui avocat.
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ......... exemplare, la ............., astăzi data autentificării.
S-au eliberat părţilor .................... exemplare.

MANDANT

Procura generala de administrare

PROCURĂ

Subsemnatul .................................................................. cetăţean ..............................................., născut la data de ...................................., în localitatea ....................................., de sex ...................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al .................................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ............................... la data de .............................................., cod numeric personal .........................................................., împuternicesc prin prezenta pe ................................................................. cetăţean ..........................., născut la data de ...................................., în localitatea ........................................, de sex ................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ..........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de .......................... la data de .............................................., cod numeric personal .........................................................., ca în numele meu şi pentru mine să administreze*) ........................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. .
Mandatarul meu va putea negocia şi încheia orice contract de închiriere cu oricine, fixând termenul şi preţul, în condiţiile ce le va crede de cuviinţă, dar în conformitate cu dispoziţiile legale, va putea primi chiriile şi plăti impozitele şi taxele de orice natură, va putea face reparaţii, va putea acţiona în judecată pe chiriaşi şi va putea face orice act necesar pentru o bună administrare.
Mandatarul meu mă va putea reprezenta şi îmi va putea susţine interesele faţă de organele administraţiei publice, de instanţele judecătoreşti şi de orice alte persoane fizice sau juridice, semnând pentru mine şi în numele meu, orice act, oriunde va fi nevoie, semnătura lui fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ....... exemplare la ................., astăzi, data autentifcării.
S-au eliberat părţilor .................. exemplare.

MANDANT

_____________
*) Determinarea exactă a bunului ce urmează a fi administrat de mandatar.

Procura de vanzare imobile

PROCURĂ

Subsemnatul ........................................................................... cetăţean ....................................., născut la data de ..................................., în localitatea ......................................, de sex ..................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al ..............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ................................. la data de .............................................., cod numeric personal ........................................................., împuternicesc prin prezenta pe ................................................................ cetăţean ..........................., născut la data de ...................................., în localitatea ......................................, de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ..........................................., str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al .............................., seria ............... nr. ......................... eliberat de ............................... la data de ..........................................., cod numeric personal ............................................................, pentru ca, în numele meu şi pentru mine, să vândă, cui va crede de cuviinţă, în condiţiile ce le va crede de cuviinţă şi la preţul ce-l va socoti potrivit 1)imobilul proprietatea mea, în temeiul 2) ................ compus din ........................................................ situat în 3) (localitatea) ................................................................. sectorul/judeţul ................................................, str. ........................................................................... nr. ........., bloc ........., scară ........., etaj ......., apartament .............., şi având următoarele vecinătăţi: ............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................... .
Mandatarul meu va primi pentru mine şi în numele meu preţul convenit, îndeplinind toate formalităţile necesare încheierii şi autentificării contractului de vânzare-cumpărare semnând valabil pentru mine şi în numele meu ori de câte ori va fi nevoie, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ............... exemplare, la ............., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ............. exemplare.

MANDANT

NOTE
1. Mandantul poate să precizeze condiţiile amănunţite ale mandatului pe care acesta îl dă mandatarului său, în care scop va putea reproduce, în întregime în actul juridic, care este scopul mandatului întregul conţinut al viitorului contract pe care îl încheie în numele său.
2. Se înscriu titlul în temeiul căruia are dreptul de proprietate al imobilului pe care vrea să-l vândă, precum şi datele necesare identificării lui.
3. Localitatea în care este situat imobilul pentru vânzarea căruia se dă procură specială. În procură se trece numărul de carte funciară şi numărul topografic, precum şi împuternicirea mandatarului de a cere întabularea.

Procura de vanzare a unui apartament

PROCURĂ

Subsemnatul .......................................................................... cetăţean ......................................., născut la data de ..................................., în localitatea ......................................, de sex ...................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ........................................., str. ........................................................ nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al .............................., seria ........... nr. ............................ eliberat de ..................................... la data de ............................................, cod numeric personal ............................................................, împuternicesc prin prezenta pe .................................................................. cetăţean .........................., născut la data de ...................................., în localitatea ......................................., de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ............................. la data de ............................................, cod numeric personal ............................................................, ca, în numele meu şi pentru mine, să vândă lui .................................................................................... cetăţean ............................................., născut la data de ...................................................................., în localitatea ................................................., de sex ........................................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ................................................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară .................., etaj ..................., apart. ............, sector/judeţ ......................................................, posesor al .................................., seria ............... nr. ................................ eliberat de ........................ la data de .........................................., cod numeric personal ............................................................., cu preţul de ......................................... lei, apartamentul nr. ...................... situat în ................................ str. .......................................................... nr. ......., bloc ..........., scară ........., etaj ..........., proprietatea mea dobândită în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. .................../..................... de ......................... transcris în registrul de publicitate imobiliară sub nr. .................................... la data de ....................................... .
În acest scop, mandatarul meu va face, oriunde va fi necesar, dovada calităţii de proprietar, se va prezenta la organele competente în vederea obţinerii actelor necesare vânzării, va stabili clauzele vânzării, se va prezenta în faţa notarului public pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, pe care îl va semna, în numele meu şi pentru mine, după care va îndeplini formalităţile necesare pentru efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară pe numele noilor dobânditori.
Declar pe proprie răspundere că apartamentul menţionat mai sus este liber de orice sarcini, nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietatea publică, fiind în mod legal şi continuu, în posesia mea de la data dobândirii lui şi până în prezent.
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în .................. exemplare, la ........., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ................ exemplare.

MANDANT

Procura de ridicare a produselor de la o societate agricola

PROCURĂ

Subsemnatul ........................................................................... cetăţean ......................................, născut la data de ...................................., în localitatea ......................................., de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ........................................., str. ........................................................ nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de ................................... la data de .............................................., cod numeric personal .........................................................., împuternicesc prin prezenta pe ................................................................ cetăţean ............................, născut la data de ......................................, în localitatea ....................................., de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ............................................, str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de .................................. la data de ........................................., cod numeric personal ..............................................................., ca, în numele meu şi pentru mine, să ridice produsele agricole şi să-mi încaseze drepturile băneşti ce mi se cuvin de la Societatea comercială/agricolă ................................................................................. cu sediul în ..................................................., sectorul/judeţul ..................................................., potrivit contractului de locaţiune/asociere/arendare pe care l-am încheiat în calitate de acţionar/asociat/arendator cu această societate, corespunzătoare unui teren, în suprafaţă de ....................... hectare, în echivalent arabil.
În baza prezentei procuri, mandatarul meu va face dovada calităţii mele de locator şi de acţionar/asociat/arendator la societatea menţionată mai sus, va ridica produsele şi va încasa drepturile băneşti ce mi se cuvin, curente sau/şi restante semnând de primire, precum şi oriunde va fi necesar, în legătură cu prezentul mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ............... exemplare, la ............, astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ................. exemplare.

MANDANT

Procura de ridicare a pensiei din cont curent

PROCURĂ

Subsemnatul ........................................................................... cetăţean ......................................, născut la data de ...................................., în localitatea ....................................., de sex ...................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al .................................., seria ........... nr. .......................... eliberat de ................................... la data de .............................................., cod numeric personal .........................................................., împuternicesc prin prezenta pe ................................................................ cetăţean ............................, născut la data de ........................................, în localitatea .................................., de sex ..................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ........................................, str. ......................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al ............................, seria ............... nr. .......................... eliberat de ............................. la data de ..........................................., cod numeric personal ............................................................., să mă reprezinte, cu depline puteri, în faţa Oficiului de pensii competent, precum şi în faţa celorlalte autorităţi ale administraţiei publice, pentru întocmirea tuturor formalităţilor de stabilire/recalculare a pensiei pentru limită de vârstă.
În acest scop, mandatarul meu este împuternicit să efectueze orice operaţiuni în/şi din contul meu curent nr. .............................. deschis la ......................... şi să semneze, în numele meu şi pentru mine, atât pentru încasarea sumelor de bani curente sau/şi restante, precum şi oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat şi, totodată, să confirme extrasele de cont pe perioada cât îmi va ridica pensia mea din cont.
Totodată, mandatarul meu are obligaţia de a anunţa Oficiului de pensii orice modificare intervenită în situaţia mea ca pensionar.
În îndeplinirea prezentului mandat, împuternicitul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde şi orice va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ............ exemplare, la .............., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ................... exemplare.

MANDANT

Procura de ridicare a pensiei de la oficiul postal

PROCURĂ

Subsemnatul .......................................................................... cetăţean ......................................., născut la data de .................................., în localitatea ......................................., de sex ...................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al .............................., seria ............... nr. ......................... eliberat de .................................... la data de .............................................., cod numeric personal .........................................................., împuternicesc prin prezenta pe .................................................................. cetăţean .........................., născut la data de ...................................., în localitatea ........................................, de sex ................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ..........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al .............................., seria ............... nr. ........................ eliberat de ................................ la data de ..........................................., cod numeric personal ............................................................., ca, în numele meu şi pentru mine, să-mi ridice drepturile băneşti ce mi se cuvin, cu titlu de pensie, pentru limita de vârstă de la Oficiul poştal sau de la factorul poştal competent, pentru o perioadă de .................. luni, începând de astăzi, data autentificării prezentei procuri.
În acest scop, mandatarul meu este împuternicit să îndeplinească toate formalităţile necesare şi să semneze, în numele meu şi pentru mine, atât pentru încasarea sumelor de bani, cât şi oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Menţionez că mandatarul meu este împuternicit să anunţe, în termen, Oficiului de pensii orice modificare intervenită în situaţia mea, potrivit prevederilor legii.
Redactată şi editată/dactilografiată în ............... exemplare, la .........., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor .................. exemplare.

MANDANT

Procura de reluare a procedurii succesorale (partaj)

PROCURĂ

Subsemnaţii: ........................................................................... cetăţean ......................................, născut la data de ..................................., în localitatea ......................................, de sex ........................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ......................... eliberat de ..................................... la data de ............................................., cod numeric personal ..........................................................., şi ............................................................................... cetăţean ............................................................, născut la data de ..................................., în localitatea ........................., de sex ..................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al .............................., seria .......... nr. ........................... eliberat de ................................ la data de ............................................, cod numeric personal ....................................., împuternicim prin prezenta pe ........................................... cetăţean ............................, născut la data de ..................................., în localitatea ................................, de sex ...................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ........................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al .................................., seria ............ nr. ......................... eliberat de ................................... la data de .........................................., cod numeric personal .............................................................., să ne reprezinte în vederea reluării procedurii succesorale notariale, privind pe defunctul ........................... ............................................................., decedat la data de ..............................................., cu ultimul domiciliu în ......................................................., şi suplimentarea certificatului de moştenitor în dosarul nr. ..................................../..................................., cu cota-parte din terenurile înscrise în Cartea funciară nr. ............................................., dobândite prin moştenire de la ....................................., decedat la data de ..........................., cu ultimul domiciliu în .............................. .
În acest scop, mandatarul nostru va solicita notarului public competent, reluarea procedurii succesorale, va depune actele necesare, va propune şi va administra toate probele, va primi actele de procedură şi va lua termene în cunoştinţă, va putea face orice cereri şi declaraţii în cadrul dezbaterii succesorale, va solicita eliberarea certificatului de moştenitor suplimentar, va plăti taxele succesorale şi onorariul notarului public şi va semna în numele nostru şi pentru noi de primirea certificatului.
După eliberarea certificatului de moştenitor suplimentar, autorizăm în mod expres mandatarul nostru să consimtă întabularea cotei-părţi indivize din dreptul de proprietate asupra terenurilor menţionate, îndeplinind în acest sens toate operaţiile de publicitate imobiliară.
Totodată, împuternicim pe mandatarul nostru ca, în numele nostru şi pentru noi, să partajeze împreună cu ceilalţi moştenitori toate terenurile arabile înscrise în Cartea funciară nr. .......................... nr. top .......... (etc.), în care scop va solicita actele necesare încheierii partajului voluntar, va stabili de comun acord cu ceilalţi moştenitori compunerea loturilor şi atribuirea acestora celorlalţi coindivizari, subsemnaţii renunţând la orice drept ni s-ar cuveni, în natură sau prin echivalent, din terenurile precizate mai sus, şi va semna, în numele nostru şi pentru noi, actul de partaj în formă autentică, solicitând, ulterior, biroului de carte funciară al judecătoriei competente întabularea actului de partaj şi a dreptului de proprietate pe numele noilor dobânditori, operaţiune pentru care declarăm în mod expres că ne dăm consimţământul.
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul nostru va semna în numele nostru şi pentru noi, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în .......... exemplare, la ..............., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ................... exemplare.

MANDANT

Procura de reconstituire a dreptului de proprietate

PROCURĂ

Subsemnatul ........................................................................... cetăţean ......................................, născut la data de ..................................., în localitatea ......................................, de sex ...................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al ..............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de .................................. la data de ............................................., cod numeric personal ..........................................................., împuternicesc prin prezenta pe ................................................................... cetăţean ........................., născut la data de ..................................., în localitatea ......................................., de sex ..................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al .............................., seria ............... nr. ........................ eliberat de ............................... la data de ............................................, cod numeric personal ............................................................, să mă reprezinte, cu depline puteri, şi să-mi susţină interesele în faţa autorităţilor administraţiei publice sau instanţelor judecătoreşti, în faţa comisiilor locale, în vederea reconstituirii dreptului meu de proprietate asupra terenului situat în .................................., în baza prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată şi modificată.
Menţionez că acest teren a aparţinut lui ...................................................................................... .
În acest scop, mandatarul meu va depune toate actele necesare, prevăzute de lege, în vederea dovedirii drepturilor mele funciare, va îndeplini toate formalităţile necesare pentru punerea în posesie, va semna de primirea titlului de proprietate, va plăti toate taxele legale, putând face orice declaraţii şi formula cereri şi primi orice fel de înscrisuri, în limita prezentului mandat.
Mandatarul meu este împuternicit, de asemenea, să solicite înscrierea dreptului de proprietate în Cartea funciară consimţind la întabulare şi va îndeplini toate formalităţile necesare pentru înscrierea în evidenţele fiscale a titlului de proprietate asupra acestui teren.
Prezentul mandat este gratuit şi valabil până la revocarea sa expresă şi, în baza lui, mandatarul meu va semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ............. exemplare, la ............., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor .............. exemplare.

MANDANT

Procura de partaj in actiunea de divort

PROCURĂ

Subsemnatul ............................................................................. cetăţean ...................................., născut la data de ..................................., în localitatea ......................................, de sex ...................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al .............................., seria ............... nr. ........................ eliberat de ..................................... la data de .............................................., cod numeric personal .........................................................., împuternicesc prin prezenta pe ................................................................. cetăţean ..........................., născut la data de ..................................., în localitatea ......................................., de sex ..................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ......................... eliberat de ............................... la data de .........................................., cod numeric personal ........................................, să mă reprezinte în calitatea mea de reclamant, în condiţiile Codului de procedură civilă, în acţiunea de divorţ împotriva ...................................................... cetăţean ..................................., născut la data de ............................ în ................................., ce formează obiectul dosarului nr. ............/............. aflat pe rol la Judecătoria .........................................., având termen de judecată ............................. .
În acest scop, mandatarul meu va susţine acţiunea introdusă, mă va reprezenta atât la primul termen, cât şi la toate termenele ulterioare, în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, va primi actele de procedură, va propune şi va administra probele necesare, va uza de orice cale de atac prevăzută de lege împotriva hotărârilor rămase definitive, va primi citaţii, somaţii, sentinţe, decizii şi va semna pentru ele acolo unde este necesar, va invoca excepţii sau mijloace de apărare, va lua termene în cunoştinţă, va cere comunicări de acte, va chema şi va răspunde la interogatorii, va cere proba cu martori, verificare de scripte şi expertize, va cere învestirea cu formulă executorie a oricărei sentinţe şi decizii şi le va primi învestite, va primi şi va executa orice titlu definitiv, va face somaţii putând tranzacţiona în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în .............. exemplare, la .............., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ................... exemplare.

MANDANT

Procura de obtinere a unei vize de tranzit

PROCURĂ

Subsemnatul ........................................................................... cetăţean ......................................, născut la data de ..................................., în localitatea ........................................, de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ........................................., str. ........................................................ nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ......................... eliberat de ..................................... la data de ............................................., cod numeric personal ..........................................................., împuternicesc prin prezenta pe .................................................................. cetăţean .........................., născut la data de .................................., în localitatea ........................................, de sex ..................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al ............................, seria ............... nr. .......................... eliberat de ............................... la data de ........................................., cod numeric personal ..............................................................., delegat al S.C. ................................... să mă reprezinte, cu depline puteri, la organele competente, în vederea întocmirii tuturor formalităţilor necesare pentru obţinerea vizei de tranzit şi destinaţie în .......................................................................................................................... .
În acest scop, mandatarul meu va îndeplini toate formalităţile necesare obţinerii vizei, va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Prezenta procură este valabilă timp de .................. de la data autentificării, mandantul având puterea să o revoce oricând şi să notifice mandatarului acest act prin executorul judecătoresc competent.
Redactată şi editată/dactilografiată în .............. exemplare, la ............., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ................ exemplare.

MANDANT

Procura de iesire din indiviziune (loc de veci)

PROCURĂ

Subsemnatul ........................................................................... cetăţean ....................................., născut la data de ..................................., în localitatea ......................................, de sex ..................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de .................................. la data de .............................................., cod numeric personal ........................................................., împuternicesc prin prezenta pe ............................................................... cetăţean ............................, născut la data de ..................................., în localitatea ......................................, de sex ..................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ..................................., posesor al .............................., seria ............... nr. ......................... eliberat de .................................. la data de ......................................., cod numeric personal ................................................................, ca în numele meu şi pentru mine să încheie cu ceilalţi coindivizari actul de partaj pentru sistarea stării de indiviziune asupra locului de veci, situat în Cimitirul ..........................................................., având dimensiunile de .......................... ml x ........................ ml, în suprafaţă de .................................. mp, amplasat în figura ...................... locul ............................... pe care l-am dobândit prin moştenire de la defunctul ..............................................................................., decedat la data de ................................. cu ultimul domiciliu în ........................................................ şi pe care acesta îl deţinea, în baza actului de concesiune nr. ................................ din ............................., eliberat de ...................................... .
În acest scop, mandatarul meu va face dovada calităţii mele de moştenitor şi de coindivizar asupra locului de veci menţionat, va solicita şi procura actele necesare încheierii partajului voluntar, va stabili, de comun acord cu ceilalţi coindivizari, compunerea loturilor şi atribuirea acestora coindivizarilor, potrivit înţelegerii anterioare, precum şi cuantumul eventualei sulte, se va prezenta în faţa notarului public pentru încheierea actului de partaj în formă autentică pe care-l va semna în numele meu şi pentru mine, va încasa sau plăti eventuala sultă ce îmi va reveni sau la care voi fi obligat prin actul de partaj.
După încheierea actului de partaj, în eventualitatea atribuirii locului de veci, în lotul ce îmi va reveni, mandatarul meu este împuternicit să mă reprezinte la .........................., pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare privind preschimbarea actului de concesiune.
În eventualitatea unor neînţelegeri, mandatarul meu mă va reprezenta în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, în cadrul procedurii partajului judiciar, putând formula, introduce, modifica sau restrânge orice acţiune în justiţie, va efectua toate actele de procedură, va propune şi administra toate probele necesare, va invoca orice excepţie s-ar putea impune, va răspunde în nu-mele meu la interogatoriu, va uza de toate căile de atac prevăzute de lege împotriva hotărârilor judecătoreşti ce se vor lua, va putea cere învestirea cu formulă executorie a oricărei hotărâri judecătoreşti, va putea cere declanşarea executării silite şi mă va reprezenta în cadrul procedurii de executare silită.
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ............ exemplare, la ................., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ............. exemplare.

MANDANT

Procura de iesire din indiviziune

PROCURĂ

Subsemnatul ........................................................................ cetăţean ........................................, născut la data de ...................................., în localitatea ......................................., de sex ................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al ............................., seria ............. nr. .......................... eliberat de ..................................... la data de .............................................., cod numeric personal ........................................................., împuternicesc prin prezenta pe .................................................................. cetăţean ........................., născut la data de ...................................., în localitatea ......................................, de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al ..............................., seria ............... nr. ....................... eliberat de ................................... la data de .........................................., cod numeric personal ............................................................, ca să mă reprezinte în faţa autorităţilor judecătoreşti, în vederea susţinerii şi apărării drepturilor şi intereselor mele, în condiţiile Codului de procedură civilă, în cauza de ieşire din indiviziune împotriva lui .............................................. cu privire la locul de casă nr. .................. din Cartea funciară.
Mandatarul meu mă va reprezenta în faţa instanţelor judecătoreşti, de orice grad, va susţine acţiunea pe care o va introduce şi o va modifica, retrage sau repune pe rol, va primi actele de procedură, va propune şi administra probele necesare, va solicita expertize, va lua termene în cunoştinţă, va cere comunicări de acte, va putea face cereri de chemări în garanţie, conexări, declinări de competenţă, de închidere sau redeschidere a dosarelor, va primi sentinţe şi decizii şi va semna pentru ele acolo unde este necesar, va putea uza de căile ordinare şi extraordinare de atac prevăzute de lege împotriva hotărârilor ce se vor pronunţa, va solicita învestirea cu formulă executorie a hotărârilor rămase definitive şi le va primi învestite, va primi şi executa orice titlu definitiv, reprezentându-mă în cadrul procedurii de executare silită, cerând, înfiinţând sau desfiinţând orice fel de urmăriri şi executări mobiliare sau imobiliare, va face somaţii, notificări şi comandament, va înfiinţa sau desfiinţa sechestre asiguratorii sau definitive, va face popriri, precum şi urmăriri de venituri şi va putea să încaseze orice sume de bani, respectiv eventuale sulte ce se vor stabili că mi se cuvin prin aceste hotărâri, semnând, în mod valabil, de primirea acestora, putând, de asemenea, să achite în numele meu şi pentru mine, eventualele sulte la care voi fi obligat prin hotărârile ce se vor da.
Mandatarul meu va solicita întabularea dreptului de proprietate în Cartea funciară, în care scop va consimţi la întabulare.
Prezentul mandat este gratuit şi, în baza lui, mandatarul meu va face tot ceea ce crede de cuviinţă pentru apărarea drepturilor şi intereselor mele patrimoniale.
În îndeplinirea prezentului mandat, împuternicitul meu va semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în .............. exemplare, la ..........., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor .................. exemplare.

MANDANT

Procura de donatie a unui teren

PROCURĂ

Subsemnatul ......................................................................... cetăţean ......................................., născut la data de ...................................., în localitatea ......................................, de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ................................. la data de ............................................., cod numeric personal ........................................................., împuternicesc prin prezenta pe ................................................................. cetăţean ........................., născut la data de ..................................., în localitatea ....................................., de sex ...................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ..........................................., str. .................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ..................................., posesor al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ................................. la data de ........................................, cod numeric personal .............................................................., ca în numele meu şi pentru mine să îndeplinească toate formalităţile necesare donării către ................................................................. cu domiciliul în ...................................................... a dreptului nostru de proprietate asupra terenului în suprafaţă de ..................................................... mp, amplasat în tarlaua .......................................... parcela ..................................., având următoarele vecinătăţi: la Nord ........................, la Est ............., la Sud .............. şi la Vest ................. .
Menţionez că terenul descris mai sus a fost dobândit prin ................................. de la .................. conform .................................................................................... .
Mandatarul meu va obţine actele şi certificatele necesare contractului de donaţie, va semna actul de donaţie în formă autentică, va solicita radierea din evidenţele fiscale şi va îndeplini toate operaţiunile impuse de lege.
Totodată, declar că terenul ce se donează este liber de orice sarcini şi de urmăriri de orice natură, nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietate publică, fiind în mod legal şi continuu în posesia şi proprietatea mea, de la data dobândirii şi până în prezent, eu, donatorul, garantându-l pe donatar împotriva oricărei evicţiuni, potrivit art. 828 Cod civil.
Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, împuternicitul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în .............. exemplare, la ............., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ................ exemplare.

MANDANT

Procura de donatie a unui imobil

PROCURĂ

Subsemnatul .......................................................................... cetăţean ......................................, născut la data de ..................................., în localitatea ......................................, de sex ..................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al .................................., seria ............... nr. ....................... eliberat de ................................. la data de .............................................., cod numeric personal ........................................................., împuternicesc prin prezenta pe ................................................................ cetăţean ..........................., născut la data de ..................................., în localitatea ......................................., de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ........................ eliberat de ..................................... la data de ........................................, cod numeric personal ..............................................................., ca în numele meu şi pentru mine să doneze lui ................................................................................... domiciliat în ............................................ imobilul situat în .................................................................. str. ..................................................... nr. ........., bloc ...., scară ........., etaj ........, apartament .........., sector/judeţ ................................................ .
În acest scop, mandatarul meu va face dovada proprietăţii mele asupra imobilului, va obţine actele necesare donaţiei, va solicita certificatul de sarcini, precum şi certificatul fiscal, se va prezenta în faţa Notarului Public pentru încheierea contractului de donaţie în formă autentică, pe care-l va semna, în numele meu şi pentru mine.
În îndeplinirea prezentului mandat, împuternicitul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
De asemenea, declar că imobilul este liber de orice sarcini şi urmăriri de orice natură, nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietatea publică, fiind în mod legal şi continuu în posesia şi proprietatea mea, precum şi a celorlalţi moştenitori{*)Ţ, de la data dobândirii lui şi până în prezent, eu, donatorul, garantând pe donatar împotriva oricărei evicţiuni, potrivit art. 828 Cod civil.
Menţionez că sunt căsătorit/necăsătorit şi am/nu am descendenţi.
Redactată şi editată/dactilografiată în ............... exemplare, la ............., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ............... exemplare.

MANDANT

_________
*) Dacă este cazul.

Procura de cumparare a unui teren

PROCURĂ

Subsemnatul ......................................................................... cetăţean ......................................., născut la data de ..................................., în localitatea ......................................., de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al .................................., seria ............... nr. ....................... eliberat de ................................. la data de ........................................., cod numeric personal .............................................................., împuternicesc prin prezenta pe ................................................................ cetăţean ..........................., născut la data de ................................., în localitatea ......................................., de sex ...................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al .............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de ................................. la data de .........................................., cod numeric personal ............................................................., ca, în numele meu şi pentru mine, să cumpere la preţul cel mai avantajos, un teren în suprafaţă de .................................. situat în ......................................... .
În acest scop, mandatarul meu va negocia clauzele contractului de vânzare-cumpărare pe care îl va semna, în formă autentică, va achita vânzătorului preţul vânzării şi va îndeplini toate formalităţile pentru înscrierea dreptului de proprietate în Cartea funciară şi pentru înscrierea în evidenţele fiscale.
Pentru îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ............... exemplare, la ............., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ............... exemplare.

MANDANT

Procura de cumparare a unui autovehicul

PROCURĂ

Subsemnatul ........................................................................... cetăţean ......................................, născut la data de ...................................., în localitatea ......................................., de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ................................... la data de .............................................., cod numeric personal .........................................................., împuternicesc prin prezenta pe ................................................................ cetăţean ............................, născut la data de ..................................., în localitatea ........................................, de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al ............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de .................................... la data de ..............................................., cod numeric personal ........................................................., ca în numele meu şi pentru mine să cumpere un ................., marca ................................................... tipul ...................................... la libera sa apreciere.
În acest scop, mandatarul meu este împuternicit să semneze actul de vânzare-cumpărare, să achite vânzătorului preţul care va fi necesar, dar nu păgubitor pentru mine şi să plătească toate taxele ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.
Totodată, mandatarul meu mă va reprezenta la Registrul Auto Român pentru efectuarea verificărilor, la organele de poliţie rutieră pentru înmatricularea acestuia, precum şi la organele financiare competente pentru înscrierea autovehiculului în evidenţele fiscale.
Consimt ca autoturismul să fie înscris în circulaţie pe numele meu, mandatarul meu putând ridica certificatul de înmatriculare, precum şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare ale autovehiculului.
Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ........... exemplare, la .............., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor .................... exemplare.

MANDANT

Procura de cumparare a unui apartament

PROCURĂ

Subsemnatul .......................................................................... cetăţean ......................................., născut la data de ..................................., în localitatea ........................................, de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al .................................., seria ............... nr. ..................... eliberat de .................................... la data de .............................................., cod numeric personal .........................................................., împuternicesc prin prezenta pe ................................................................ cetăţean ............................, născut la data de ..................................., în localitatea ........................................., de sex ................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ........................................., str. ........................................................ nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al ........................, seria ............... nr. ............................... eliberat de ................................... la data de .........................................., cod numeric personal ............................................................., ca în numele meu şi pentru mine să cumpere, la libera sa apreciere şi cu preţul care va fi necesar, dar nu păgubitor pentru mine, un apartament în .................................., compus din ............................... .
În acest scop, mandatarul meu va negocia clauzele vânzării, va îndeplini toate formalităţile necesare perfectării contractului de vânzare-cumpărare, va semna contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică şi va plăti preţul stabilit.
După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, mandatarul meu va îndeplini toate formalităţile necesare pentru efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară şi de înscriere a imobilului în evidenţele fiscale şi în Cartea funciară.
Menţionez că sunt căsătorit.
Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în .......... exemplare, la ..............., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ................. exemplare.

MANDANT

Procura de cumparare a unei constructii

PROCURĂ

Subsemnatul ............................................................................ cetăţean ...................................., născut la data de ....................................., în localitatea ......................................., de sex ................, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de .................................. la data de ............................................., cod numeric personal .........................................................., împuternicesc prin prezenta pe ................................................................. cetăţean .........................., născut la data de ..................................., în localitatea ......................................., de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al ........................., seria ............... nr. ............................... eliberat de .................................. la data de ............................................, cod numeric personal ..........................................................., să cumpere în numele societăţii ............................................. de la ................................................... cu domiciliul/sediul în ........................................, construcţia formată din .........................................., amplasată în parcela virană ....................................., înscrisă în Cartea funciară nr. ........................, situată în ............................... .
Terenul construit şi neconstruit aferent construcţiei nu va forma obiectul contractului de vânzare-cumpărare*), rămânând în proprietatea ........................................................................................... .
În acest scop, mandatarul va negocia clauzele vânzării, va îndeplini toate formalităţile necesare perfectării contractului de vânzare-cumpărare şi va semna contractul de vânzare-cumpărare, în formă autentică.
Preţul vânzării va fi negociat şi stabilit împreună cu proprietarul şi va fi plătit, personal, acestuia.
După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, mandatarul va îndeplini toate formalităţile necesare pentru efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară şi de înscriere a imobilului în evidenţele fiscale, consimţind în mod expres la intabularea dreptului de proprietate în Cartea funciară.
Mandatarul este împuternicit să plătească toate taxele şi impozitele datorate statului pentru construcţia ce trebuie cumpărată.
Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul va semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ........... exemplare, la ................., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ................ exemplare.

MANDANT

____________
*) Menţiunea se modifică în mod corespunzător, dacă se cumpără şi terenul.

Procura de constituire a unei societati comerciale

PROCURĂ

Subsemnatul .......................................................................... cetăţean ......................................., născut la data de ..................................., în localitatea ......................................, de sex ...................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ..........................................., str. ....................................................., nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de ................................... la data de ............................................., cod numeric personal ..........................................................., împuternicesc prin prezenta pe ................................................................ cetăţean ............................, născut la data de ...................................., în localitatea ......................................., de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ............................................, str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ............................ eliberat de ................................. la data de ..........................................., cod numeric personal ............................................................, pentru a realiza, pentru mine şi în numele meu, toate operaţiunile şi procedurile impuse de lege, în vederea constituirii unei societăţi comerciale (tipul societăţii) .............................. având denumirea de .................................., cu sediul social în ..........................................., str. ........................................................... nr. ................., sector/judeţ ............................................................... .
În realizarea mandatului său, împuternicitul meu este învestit cu puteri depline pentru a mă reprezenta la orice notar public, la instanţele judecătoreşti competente, la Monitorul Oficial, la Oficiul Registrului Comerţului, la organele Ministerului Finanţelor, precum şi în faţa oricăror persoane fizice sau juridice, oriunde va fi nevoie, în vederea redactării, semnării şi autentificării Actului constitutiv al societăţii, obţinerii autorizării, înmatriculării şi înregistrării societăţii.
De asemenea, dacă în cursul sau ulterior îndeplinirii mandatului său, se va impune modificarea Actului constitutiv, împuternicitul meu este învestit, cu puteri depline, să mă reprezinte la orice notar public, la instanţele judecătoreşti competente, la Monitorul Oficial, la Registrul Comerţului, la organele Ministerului Finanţelor, precum şi în faţa oricăror persoane fizice sau juridice, oriunde va fi nevoie, în vederea redactării, semnării şi autentificării, obţinerii eventualelor acte adiţionale la Actul constitutiv al societăţii, semnării contractelor de cesiune de părţi sociale/acţiuni/părţi de interes, precum şi oricăror alte documente şi înscrisuri care se vor impune în legătură cu respectiva modificare.
Pentru îndeplinirea prezentului mandat, împuternicitul meu este abilitat cu puteri depline pentru a semna pentru mine şi în numele meu, orice act, contract, cerere, declaraţie sau renunţare la recurs, oriunde va fi nevoie, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în .......... exemplare, la ............, astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ................... exemplare.

MANDANT

Procura de constituire a unei ipoteci

PROCURĂ

Subsemnatul .......................................................................... cetăţean ......................................., născut la data de ...................................., în localitatea ...................................., de sex ....................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ............................................................ nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al ............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ................................... la data de ............................................., cod numeric personal .........................................................., împuternicesc prin prezenta pe ................................................................. cetăţean .........................., născut la data de ..................................., în localitatea ......................................, de sex ..................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ..................................., posesor al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ................................. la data de ........................................., cod numeric personal ............................................................., să mă reprezinte, cu depline puteri, la constituirea unui drept real de ipotecă în favoarea ............... ........................................, pentru garantarea restituirii creditului în lei, echivalentul ......................... ....................... în dolari S.U.A., acordat de această bancă lui ............................................................, având ca obiect apartamentul nr. .......................... situat în ................................................., pe care îl deţinem în coproprietate şi în cote-părţi egale, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. ................................. din ....................................... de .................................... şi transcris în Cartea funciară sub nr. ............................................ de ................................................ .
În acest scop, mandatarul meu va face dovada proprietăţii mele asupra apartamentului, va solicita eliberarea certificatului de sarcini şi se va prezenta în faţa notarului public pentru autentificarea contractului de garanţie imobiliară pe care-l va semna, în numele meu şi pentru mine, şi va îndeplini, ulterior, formalităţile necesare pentru înscrierea ipotecii la ............................................. .
Declar prin prezenta că, potrivit art. 1781 Cod civil, consimt la înscrierea ipotecii în Cartea funciară.
În îndeplinirea prezentului mandat, împuternicitul meu va semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ............ exemplare, la .........., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor .................. exemplare.

MANDANT

Procura de adoptie a unui minor

PROCURĂ

Subsemnatul ........................................................................... cetăţean ......................................, născut la data de ...................................., în localitatea ......................................., de sex ........................, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ........................................., str. ............................................................. nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ .........................................., posesor al ................................, seria ............... nr. ........................ eliberat de ......................................... la data de ............................................., cod numeric personal ................................................................, împuternicesc prin prezenta pe .................................................................. cetăţean ..............................., născut la data de ...................................., în localitatea ....................................., de sex ........................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ............................................, str. .......................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ..........................................., posesor al .................................., seria ............ nr. .......................... eliberat de ........................................ la data de ..........................................., cod numeric personal ..................................................................., cu puteri depline, să mă reprezinte în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997, cu privire la regimul juridic al adopţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, în faţa tuturor autorităţilor administraţiei publice competente şi în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, în vederea adopţiei minorului ......................................................................................., născut la data de ...................... în ........................................, fiul natural al ....................................................., conform certificatului de naştere seria ........................... nr. ..................................................... emis de Primăria ............................................................ la data de .................................. având codul numeric personal nr. ...................................................., domiciliat în ........................................ .
În acest scop, mandatarul meu mă va reprezenta în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, va înainta cererea mea în vederea adopţiei minorului ................................. şi o va susţine, va propune şi administra probele necesare, va primi hotărârea judecătorească, va exercita şi va susţine, după caz, orice cale de atac prevăzută de lege împotriva hotărârilor ce se vor pronunţa.
Prezenta procură este gratuită şi valabilă până la revocarea expresă a mandatarului, iar în baza ei, acesta va face tot ceea ce va crede de cuviinţă pentru apărarea intereselor mele privind adopţia menţionată având, în acelaşi timp, dreptul să angajeze un avocat, la libera sa apreciere.
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, în numele meu şi pentru mine, orice act, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în .......... exemplare, la ............... astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor .................... exemplare.

MANDANT

Procura de administrare, dizolvare si lichidare a unei societati comerciale

PROCURĂ

Subsemnatul ........................................................................... cetăţean ......................................, născut la data de ...................................., în localitatea ......................................, de sex ..................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al ............................., seria ............... nr. ............................ eliberat de ................................. la data de .............................................., cod numeric personal ........................................................., împuternicesc prin prezenta pe ................................................................. cetăţean .........................., născut la data de ...................................., în localitatea ........................................, de sex ................, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ..................................., posesor al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ................................. la data de .........................................., cod numeric personal ............................................................., să mă reprezinte, în calitatea mea de asociat/acţionar al Societăţii Comerciale ................................. S.R.L./S.A., cu sediul social în ........................................., sector/judeţ ............................................., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului ........................... sub nr. .............../................/..........., în faţa oricăror persoane fizice şi juridice în orice problemă, de orice natură, care ar deriva din calitatea mea de asociat/acţionar şi/sau de aceea de administrator al societăţii.
În acest scop, mandatarul meu mă va reprezenta, cu depline puteri de decizie, în adunările generale, ordinare sau extraordinare, va putea hotărî acţiuni conforme cu statutul societăţii şi cu dispoziţiile legale în vigoare, pentru desfăşurarea oricăror activităţi producătoare de beneficii, va încheia contracte cu orice persoană fizică sau juridică din România şi din străinătate, va negocia clauzele acestora şi condiţiile cele mai avantajoase pentru societate, va urmări executarea tuturor contractelor încheiate de societate, va putea efectua orice operaţiuni de import-export în condiţiile legii, îndeplinind toate formalităţile necesare pentru introducerea sau scoaterea unor produse din România, va putea achita sau primi sumele de bani din executarea contractelor şi, în general, mă va reprezenta legal în toate circumstanţele legate de aportul şi, respectiv, calitatea mea de asociat/acţionar al societăţii şi de administrator al acesteia.
Mandatarul meu va putea decide majorarea capitalului social, schimbarea sediului societăţii sau a formei sale juridice, modificarea obiectului de activitate şi orice alte modificări ale actului constitutiv, precum şi cesionarea tuturor părţilor sociale, în care scop, va negocia clauzele contractelor de cesiune de părţi sociale şi va plăti sau va primi contravaloarea acestora, mă va reprezenta la încheierea tuturor actelor adiţionale ce se impun a fi efectuate, pe care le va semna în numele meu şi pentru mine, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
În cazul în care va considera ca fiind în interesul meu, mandatarul meu va putea hotărî dizolvarea şi lichidarea societăţii, în condiţiile actului constitutiv şi în condiţiile dispoziţiilor legale, va încheia actul adiţional corespunzător şi mă va reprezenta în faţa judecătorului delegat şi la Oficiul Registrului Comerţului pentru înscrierea menţiunii de dizolvare a societăţii comerciale şi de începere a procedurii de lichidare, va putea formula orice fel de declaraţii sau cereri, mă va reprezenta în cazul introducerii unor eventuale opoziţii din partea creditorilor societăţii, va administra toate probele necesare şi, în general, va face tot ceea ce va crede de cuviinţă în vederea lichidării societăţii şi repartizării patrimoniului acesteia.
Totodată, mandatarul meu este împuternicit ca, în numele meu şi pentru mine, să efectueze orice operaţiune bancară în conturile existente ale societăţii sau, după caz, să deschidă noi conturi şi, în acest scop, va putea face depuneri, retrageri, transferuri sau lichidări, să verifice situaţia conturilor, să obţină şi să confirme extrasele de cont şi, în general, să mă reprezinte, cu depline puteri, în relaţiile cu orice bancă din România, atunci când trebuinţa o va cere.
Prezentul mandat este valabil până la revocarea expresă a sa, notificată mandatarului, iar în baza lui, acesta va face tot ceea ce va crede de cuviinţă pentru apărarea drepturilor şi intereselor mele, reprezentându-mă în faţa autorităţilor administrative, financiare sau bancare şi a instanţelor judecătoreşti, precum şi în faţa oricăror persoane fizice şi juridice.
În îndeplinirea prezentului mandat, împuternicitul meu va semna în numele meu şi pentru mine, în calitate de asociat/acţionar şi de administrator al Societăţii Comerciale ............................... S.R.L./S.A. oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ........ exemplare, la ................., astăzi, data autentificării.
S-au eliberat părţilor ................ exemplare.

MANDANT