Contract De Colaborare

Contract De Colaborare

Între:
SC ................................................................................................................................................... cu sediul în ......................................................................................................................................... având certificat de înmatriculare nr. .................................. C.F. .................................... reprezentată de ...................................................... având funcţia de .................................................
şi
SC ................................................................................................................................................... cu sediul în ......................................................................................................................................... având certificat de înmatriculare nr. .................................. C.F. .................................... reprezentată de ...................................................... având funcţia de .................................................
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 Obiectul prezentului contract constă în vânzarea de bilete de transport pe ruta – x – y – z cu plecare în zilele de joi, vineri şi sâmbătă.
Art. 2 Vânzarea şi/sau rezervarea biletelor de transport se face cu respectarea dispoziţiilor legale şi a celor din prezentul contract.
2. OBLIGAŢIILE COMISIONARULUI
a) Comisionarul se obligă:
- să vândă biletele primite
- să raporteze toate solicitările de rezervare primite de la clienţi prin telefon sau fax
- să evidenţieze prin decont şi să vireze contravaloarea biletelor vândute prin cont bancar sau numerar
- să respecte interesele firmei şi să nu întreprindă acţiuni care ar putea leza sarcinile acesteia
- toate sumele încasate de comisionar din vânzarea biletelor sunt şi rămân în proprietatea SC ....................................................................................
Încheiat astăzi .......................... în 2 (două) exemplare fiecărei părţi revenindu-i câte un exemplar.