Contract de antrepriza 3

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Art. 1. PĂRŢILE

Prezentul contract se încheie între: S.C. ................................. S.R.L., cu sediul în ..........., str. .............., nr. ....................., sector .........., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ...................., reprezentată prin .............., în calitate de antreprenor, numită în continuare ANTREPRENOR;

S.C. ................................. S.R.L., cu sediul în ............., str. ............... nr. ..............., sector, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ..................., reprezentată prin ............., numită în continuare BENEFICIAR

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

ANTREPRENORUL va construi BENEFICIARULUI un imobil ce se va realiza pe terenul situat în ..............., str. ............. nr. ............., conform proiectului anexat prezentului contract, proiect aprobat de beneficiar.

Art. 3. PREŢUL ANTREPRIZEI

Preţul antreprizei plătit de beneficiar este de ......... şi va fi achitat în rate, după cum urmează:

- .....% din sumă la data semnării contractului;

- .....% din sumă la data finalizării construcţiei;

- .....% din sumă la data încheierii finisării construcţiei;

- .....% din sumă la data semnării procesului-verbal de predare-primire;

- .....% din sumă în 5 zile de la semnarea procesului-verbal de predate-primire;

Preţul include TVA şi se va efectua prin ordin de plată în termen de 5 zile de la emiterea facturii de către antreprenor.

Art. 4. TERMENUL

Termenul de realizare a construcţiei este de .......... luni de la data semnării prezentului contract.

Neexecutarea în termen atrage pentru antreprenor plata de penalităţi de ....% pe zi de întârziere, până la predarea finală a lucrării.

Art. 5. OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI

Antreprenorul va procura materialele necesare realizării construcţiei şi va executa lucrarea conform proiectului aprobat de beneficiar, cuprins în Anexa I a prezentului contract.

Antreprenorul va preda beneficiarului la cheie construcţia la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 din prezentul contract.

Antreprenorul este obligat să obţină toate autorizaţiile necesare pentru executarea contractului.

Art. 6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul va recepţiona şi va lua în primire lucrarea după terminarea ei la cheie, pe baza procesului-verbal de recepţie.

Beneficiarul poate transmite unui terţ drepturile şi obligaţiile provenite din prezentul contract.

Art. 7. GARANŢII

Antreprenorul răspunde pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el şi pentru viciile ascunse ale construcţiei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

Antreprenorul nu garantează pentru viciile aparente în momentul recepţiei fără rezerve de către beneficiar. Părţile înţeleg prin vicii aparente, viciile pe care un beneficiar vigilent le-ar fi remarcat sau ar fi trebuit să le observe, în cadrul procedurii de recepţie.

Antreprenorul răspunde şi garantează calitatea lucrărilor şi construcţiilor timp de 18 luni de la data recepţiei finale a lucrării, obligându-se să remedieze în acest interval toate defectele de calitate apărute, cu excepţia celor datorate culpei beneficiarului în cazul viciilor ascunse, antreprenorul răspunde şi garantează dacă s-au ivit într-un interval de zece ani de la recepţia finală a lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata existenţei construcţiei, pentru vicii ale structurii de rezistenţă.

Art. 8. PROIECTELE

Proiectele de construcţie, împreună cu planul de situaţie şi tabelul de finisaje, precum şi fişa procesului-verbal de recepţie vor fi vizate de beneficiar şi se vor afla în Anexa la prezentul contract, făcând parte integrantă din acesta.

Orice detaliere a daunelor prezentului contract, cuprinsă în aceste anexe, obligă întocmai părţile. În caz de divergenţă între prevederile unei clauze din contract şi o dispoziţie din anexă, prevalează dispoziţia din anexele indicate în alineatul precedent.

Art. 9. MODIFICĂRI ALE PROIECTULUI

În cazul în care din dorinţa beneficiarului rezultă necesitatea unor lucrări suplimentare, acestea se vor menţiona într-un act adiţional semnat de părţi prin care se va stipula şi valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca şi timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare şi predare.

Sumele suplimentare vor fi achitate de beneficiar prin ordin de plată în termen de 15 zile de la semnarea actului adiţional, în cazul în care este vorba de modificări ale proiectului iniţial şi în condiţiile de plată stipulate la art. 3 în cazul unor construcţii auxiliare tot pe terenul aferent clădirii.

Art. 10. PENALITĂŢI DE îNTÂRZIERE

În caz de întârziere în execuţie din culpa sa, antreprenorul va plăti penalizări de ......% pe zi de întârziere din valoarea aferentă părţii de construcţie nerealizate din culpa sa.

Art. 11. TEMPERATURA

Lucrările de construcţii se sistează la temperaturi de ....... grade C.

Temperaturile se constată la locul şantierului şi se comunică beneficiarului de îndată de către antreprenor.

Perioada în care lucrările se sistează în condiţiile enunţate la alin. 1. va prelungi termenul prevăzut în art. 4 din prezentul contract.

Art. 12. DIRIGINTELE

Beneficiarul îşi va putea numi un diriginte de şantier care va supraveghea derularea antreprizei conform contractului şi anexelor sale.

Neexercitarea de către beneficiar a dreptului de mai sus nu poate opri derularea antreprizei.

Art. 13. RECEPŢIA LUCRĂRII

La finalizarea lucrărilor de execuţie, recepţia se va face de către beneficiar pe baza unui proces-verbal de recepţie semnat de beneficiar sau împuternicitul acestuia şi de reprezentantul antreprenorului, în ziua stabilită de comun acord de părţi. Termenul maxim acordat pentru recepţie este de 3 zile de la comunicare.

Din momentul semnării procesului-verbal de recepţie finală, riscurile lucrului şi ale contractului (calamitate, distrugeri, accidente) trec asupra beneficiarului.

Art. 14. FORŢA MAJORĂ

Riscul contractului este suportat de către antreprenor până la data recepţiei finale a lucrării de către beneficiar.

Antreprenorul va fi exonerat de răspundere pentru distrugerea lucrului sau pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale în caz de forţă majoră, aşa cum este ea reglementată.

Părţile convin ca fiind forţă majoră şi intervenţia normativă contrarie.

Forţă majoră în care se află antreprenorul va fi notificată beneficiarului în termen de şapte zile de la apariţia sa.

Art. 15. LITIGII

În cazul apariţiei unor litigii în legătură cu executarea prezentului contract, se va încerca soluţionarea amiabilă a acestora.

Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părţi de a concilia, se va supune litigiul spre soluţionare Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României din Bucureşti.

Se consideră refuz de conciliere inclusiv sesizarea directă a Curţii de Arbitraj de către una din părţile contractului.

Art. 16. DREPTUL APLICABIL

Părţile aleg ca lex causae pentru încheierea, interpretarea, executarea şi încetarea prezentului contract, inclusiv pentru litigiile ce ar interveni între ele, dreptul român.

Art. 17. TERENUL

Cota indiviză de teren aferentă construcţiei care face obiectul prezentului contract va trece în proprietatea beneficiarului în momentul semnării de către acesta a procesului-verbal de predare-primire al construcţiei respective.

Art. 18. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul contract include şi anexele care fac parte integrantă din acesta.

Prezentul contract s-a încheiat la ..............., astăzi, ........, în trei exemplare originale.

ANTREPRENOR,

BENEFICIAR,

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Contract de antrepriza 2

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Art. 1. PĂRŢILE

Prezentul contract se încheie între: S.C. ................................. S.R.L., cu sediul în ..........., str. .............., nr. ....................., sector .........., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ...................., reprezentată prin .............., în calitate de antreprenor, numită în continuare ANTREPRENOR;

S.C. ................................. S.R.L., cu sediul în ............., str. ............... nr. ..............., sector, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ..................., reprezentată prin ............., numită în continuare BENEFICIAR

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

ANTREPRENORUL va construi BENEFICIARULUI un imobil ce se va realiza pe terenul situat în ..............., str. ............. nr. ............., conform proiectului anexat prezentului contract, proiect aprobat de beneficiar.

Art. 3. PREŢUL ANTREPRIZEI

Preţul antreprizei plătit de beneficiar este de ......... şi va fi achitat în rate, după cum urmează:

- .....% din sumă la data semnării contractului;

- .....% din sumă la data finalizării construcţiei;

- .....% din sumă la data încheierii finisării construcţiei;

- .....% din sumă la data semnării procesului-verbal de predare-primire;

- .....% din sumă în 5 zile de la semnarea procesului-verbal de predate-primire;

Preţul include TVA şi se va efectua prin ordin de plată în termen de 5 zile de la emiterea facturii de către antreprenor.

Art. 4. TERMENUL

Termenul de realizare a construcţiei este de .......... luni de la data semnării prezentului contract.

Neexecutarea în termen atrage pentru antreprenor plata de penalităţi de ....% pe zi de întârziere, până la predarea finală a lucrării.

Art. 5. OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI

Antreprenorul va procura materialele necesare realizării construcţiei şi va executa lucrarea conform proiectului aprobat de beneficiar, cuprins în Anexa I a prezentului contract.

Antreprenorul va preda beneficiarului la cheie construcţia la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 din prezentul contract.

Antreprenorul este obligat să obţină toate autorizaţiile necesare pentru executarea contractului.

Art. 6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul va recepţiona şi va lua în primire lucrarea după terminarea ei la cheie, pe baza procesului-verbal de recepţie.

Beneficiarul poate transmite unui terţ drepturile şi obligaţiile provenite din prezentul contract.

Art. 7. GARANŢII

Antreprenorul răspunde pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el şi pentru viciile ascunse ale construcţiei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

Antreprenorul nu garantează pentru viciile aparente în momentul recepţiei fără rezerve de către beneficiar. Părţile înţeleg prin vicii aparente, viciile pe care un beneficiar vigilent le-ar fi remarcat sau ar fi trebuit să le observe, în cadrul procedurii de recepţie.

Antreprenorul răspunde şi garantează calitatea lucrărilor şi construcţiilor timp de 18 luni de la data recepţiei finale a lucrării, obligându-se să remedieze în acest interval toate defectele de calitate apărute, cu excepţia celor datorate culpei beneficiarului în cazul viciilor ascunse, antreprenorul răspunde şi garantează dacă s-au ivit într-un interval de zece ani de la recepţia finală a lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata existenţei construcţiei, pentru vicii ale structurii de rezistenţă.

Art. 8. PROIECTELE

Proiectele de construcţie, împreună cu planul de situaţie şi tabelul de finisaje, precum şi fişa procesului-verbal de recepţie vor fi vizate de beneficiar şi se vor afla în Anexa la prezentul contract, făcând parte integrantă din acesta.

Orice detaliere a daunelor prezentului contract, cuprinsă în aceste anexe, obligă întocmai părţile. În caz de divergenţă între prevederile unei clauze din contract şi o dispoziţie din anexă, prevalează dispoziţia din anexele indicate în alineatul precedent.

Art. 9. MODIFICĂRI ALE PROIECTULUI

În cazul în care din dorinţa beneficiarului rezultă necesitatea unor lucrări suplimentare, acestea se vor menţiona într-un act adiţional semnat de părţi prin care se va stipula şi valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca şi timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare şi predare.

Sumele suplimentare vor fi achitate de beneficiar prin ordin de plată în termen de 15 zile de la semnarea actului adiţional, în cazul în care este vorba de modificări ale proiectului iniţial şi în condiţiile de plată stipulate la art. 3 în cazul unor construcţii auxiliare tot pe terenul aferent clădirii.

Art. 10. PENALITĂŢI DE îNTÂRZIERE

În caz de întârziere în execuţie din culpa sa, antreprenorul va plăti penalizări de ......% pe zi de întârziere din valoarea aferentă părţii de construcţie nerealizate din culpa sa.

Art. 11. TEMPERATURA

Lucrările de construcţii se sistează la temperaturi de ....... grade C.

Temperaturile se constată la locul şantierului şi se comunică beneficiarului de îndată de către antreprenor.

Perioada în care lucrările se sistează în condiţiile enunţate la alin. 1. va prelungi termenul prevăzut în art. 4 din prezentul contract.

Art. 12. DIRIGINTELE

Beneficiarul îşi va putea numi un diriginte de şantier care va supraveghea derularea antreprizei conform contractului şi anexelor sale.

Neexercitarea de către beneficiar a dreptului de mai sus nu poate opri derularea antreprizei.

Art. 13. RECEPŢIA LUCRĂRII

La finalizarea lucrărilor de execuţie, recepţia se va face de către beneficiar pe baza unui proces-verbal de recepţie semnat de beneficiar sau împuternicitul acestuia şi de reprezentantul antreprenorului, în ziua stabilită de comun acord de părţi. Termenul maxim acordat pentru recepţie este de 3 zile de la comunicare.

Din momentul semnării procesului-verbal de recepţie finală, riscurile lucrului şi ale contractului (calamitate, distrugeri, accidente) trec asupra beneficiarului.

Art. 14. FORŢA MAJORĂ

Riscul contractului este suportat de către antreprenor până la data recepţiei finale a lucrării de către beneficiar.

Antreprenorul va fi exonerat de răspundere pentru distrugerea lucrului sau pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale în caz de forţă majoră, aşa cum este ea reglementată.

Părţile convin ca fiind forţă majoră şi intervenţia normativă contrarie.

Forţă majoră în care se află antreprenorul va fi notificată beneficiarului în termen de şapte zile de la apariţia sa.

Art. 15. LITIGII

În cazul apariţiei unor litigii în legătură cu executarea prezentului contract, se va încerca soluţionarea amiabilă a acestora.

Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părţi de a concilia, se va supune litigiul spre soluţionare Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României din Bucureşti.

Se consideră refuz de conciliere inclusiv sesizarea directă a Curţii de Arbitraj de către una din părţile contractului.

Art. 16. DREPTUL APLICABIL

Părţile aleg ca lex causae pentru încheierea, interpretarea, executarea şi încetarea prezentului contract, inclusiv pentru litigiile ce ar interveni între ele, dreptul român.

Art. 17. TERENUL

Cota indiviză de teren aferentă construcţiei care face obiectul prezentului contract va trece în proprietatea beneficiarului în momentul semnării de către acesta a procesului-verbal de predare-primire al construcţiei respective.

Art. 18. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul contract include şi anexele care fac parte integrantă din acesta.

Prezentul contract s-a încheiat la ..............., astăzi, ........, în trei exemplare originale.

ANTREPRENOR,

BENEFICIAR,

Contract de antrepriza

Contract de antrepriza

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Încheiat astăzi ..............

la ..................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) .........................., str. ................................................. nr. ..........., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ........., judeţ/sector ....................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ................................................ sub nr. .................., din ................................., cod fiscal nr. ........................................ din .............................., având contul nr. .........................., deschis la ....................., reprezentată de ......................................., cu funcţia de .........................................................., în calitate de antreprenor, pe de o parte, şi

1.2. S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) .........................., str. ................................ nr. ............................, bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ......................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............................................ sub nr. ...................... din ...................................., cod fiscal nr. ....................................... din ..........................., având contul nr. ......................, deschis la ....................., reprezentată de .........................................., cu funcţia de ...................................................................., în calitate de client, pe de altă parte,

sau

1.2. Asociaţia/Fundaţia ......................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) ...................................................., str. .............................. nr. ............., bloc ..........., scara ..........., etaj ..........., apartament .........., sector/judeţ .................................., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ............................................ din ........................................., a Tribunalului ................................, codul fiscal nr. ................... din .............................., având contul nr. ................................., deschis la ..............................., reprezentată de ................., cu funcţia de ......................, în calitate de client, pe de altă parte,

sau

1.2. Întreprinderea/Asociaţia ............................................................................................................., cu sediul în (localitatea) .............................................., str. ...................................... nr. .........., bloc ............., scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judeţ ...................................., posesoarea autorizaţiei nr. ...................... din .................., eliberată de Primăria ....................., codul fiscal nr. ............................... din ............................., având contul nr. ............................, deschis la .........................., reprezentată de .................................., cu funcţia de ..................., în calitate de client, pe de altă parte

sau

1.2. D ..................................................................., domiciliat în ......................................................., str. .............................. nr. ..............., bloc .........., scara .........., etaj ..............., apartament ............., sector/judeţ ..........................., născut la data de (ziua, luna, anul) ............................................ în (localitatea) ................................ sector/judeţ ........................, fiul lui ..................................... şi al ............................, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ................... nr. ......................, eliberat de .........................., cod numeric personal ....................................., în calitate de client, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de antrepriză cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute şi să predea „la cheie" cu materialele proprii/ale clientului, pe riscul său, următoarele lucrări:

a) clădiri având destinaţia de (birouri, locuinţe, depozite, magazii, hale de producţie, ateliere, padocuri, grajduri, silozuri etc.) ............................................................................................ ;

b) instalaţii de (apă, gaze naturale, electrice, de ventilaţie şi climatizare, de încălzire centrală, sanitare etc.) ........................................................................................................................ ;

c) căi de comunicaţii (şosele, căi ferate uzinale, alei, trotuare ş.a.) ..........................................

d) împrejmuiri (garduri din zid, prefabricate, plasă de sârmă, sârmă ghimpată ş.a.) ................................................................................... ;

e) alte dotări ...............................................................................................................................

f) reparaţii generale/curente la ................................................................................................ .

2.2. Antreprenorul va executa şi conduce execuţia lucrărilor contractate până la recepţia şi predarea lor „la cheie" clientului.

2.3. Lucrările de construcţii şi/sau de reparaţii vor fi executate de antreprenor conform planurilor, general şi de detaliu, precum şi proiectului de execuţie, prezentate de client şi acceptate, fără obiecţii, de către antreprenor.

2.4. Execuţia lucrărilor va putea fi începută de antreprenor, numai după obţinerea de către acesta sau de către client a autorizaţiei de construcţie şi a tuturor avizelor prevăzute de lege.

III. DURATA EXECUŢIEI

3.1. Durata execuţiei lucrărilor este de ........................................., iar termenul încheierii lor şi predării integrale/pe etape a lucrărilor „la cheie" este ............................................................................ .

IV. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

4.1. Recepţia lucrărilor se va efectua pe faze de execuţie/la încheierea lucrărilor.

4.2. Prin semnarea proceselor-verbale de recepţie de execuţie pe faze/finale se atestă că antreprenorul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi, concomitent, se naşte dreptul său la plata integrală a lucrărilor contractate şi executate.

V. CALITATEA LUCRĂRILOR

5.1. Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor de construcţii timp de .................. şi a lucrărilor de instalaţii timp de ........................., obligându-se ca în cadrul termenului de garanţie să remedieze eventualele defecte de calitate, cu excepţia celor care se datorează culpei clientului.

5.2. Clientul are dreptul să asiste şi să verifice modul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, pe toată durata acestora, iar antreprenorul este obligat să efectueze şi să înlocuiască materialele, echipamentele etc. care nu corespund planurilor general şi de detaliu, proiectului de execuţie şi standardelor de calitate convenite.

VI. PLATA PREŢULUI1)

6.1. Lucrările se execută la preţuri de deviz stabilite în raport cu costul materialelor şi/sau a costuri-lor manoperei pentru fiecare fază de execuţie în parte, potrivit situaţiilor provizorii/definitive de lucrări şi a celorlalte documente de plată prezentate de antreprenor.

6.2. Clientul va efectua plata în mod eşalonat, după încheierea fiecărei faze a lucrărilor/integral, după terminarea lor, prin (ordin de plată, cec etc.) ................................................................................ din contul curent al său în cel al antreprenorului, menţionate în cap. I al prezentului contract.

VII. CLAUZA PENALĂ

7.1. Denunţarea unilaterală a prezentului contract atrage după sine daune-interese astfel: ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

7.2. Neexecutarea şi nepredarea la termen a lucrărilor atrage obligarea antreprenorului la plata de daune-interese, care se stabilesc de comun acord la .......... % din suma plătită până la data respectivă de către client, precum şi dreptul acestuia de a sista lucrarea şi de a continua executarea ei cu un alt antreprenor.

7.3. Neplata în termen a lucrărilor executate şi recepţionate conduce la rezilierea contractului din iniţiativa antreprenorului, clientul fiind obligat la plata de daune-interese reprezentând ...... % din valoarea lor estimată de experţi la data rezilierii lui.

VIII. FORŢA MAJORĂ2)

8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de .................... (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

8.3. Dacă în termen de ........................ (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IX. NOTIFICĂRI

9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

9.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

X. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

10.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

11.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, din care ...................... astăzi .................................., data semnării lui.

ANTREPRENOR

CLIENT

NOTE

1. În ceea ce priveşte stabilirea preţului, trebuie să se aibă în vedere că: a) dacă preţul se stabileşte în momentul încheierii contractului, sub forma unei sume globale, riscul majorării ulterioare a preţului materialelor şi al manoperei revine antreprenorului care însă poate diminua consecinţele unei asemenea majorări executând lucrarea cu cheltuieli inferioare, fără ca clientul să fie îndreptăţit să refuze lucrarea executată în aceste condiţii. În cazul în care preţul se stabileşte pe bază de deviz, el se fixează în mod distinct pentru fiecare fază a lucrării, preţul global rezultând din însumarea tuturor preţurilor stabilite pe faze ale lucrării.

2. Referitor la riscul pieirii, din forţă majoră sau fortuite a lucrului pe care îl execută antreprenorul, până la predarea lui clientului, cu excepţia cazului în care a fost pus în întârziere spre a-şi prelua bunul, acest risc este al clientului. În cazul în care materialele aparţin clientului, riscurile pieirii lor, ca şi a bunului la executarea căruia au fost folosite, revin clientului, antreprenorul fiind răspunzător numai dacă pieirea lui s-ar datora păstrării în condiţii necorespunzătoare. În toate cazurile, riscurile neexecutării contractului revin antreprenorului, acesta fiind debitorul obligaţiei executării lucrării. Totuşi, antreprenorul este îndreptăţit să pretindă plata preţului dacă l-a pus în întârziere pe client privind îndeplinirea obligaţiei referitoare la recepţia şi primirea lucrării, precum şi în cazul în care pieirea bunului se datorează vreunui viciu al materialelor puse la dispoziţie de client.

Contract de subantrepriza

Contract de subantrepriza

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

I. Părţile contractante
Art. 1. - S.C. ................... cu sediul în ........................ str. .................. nr. ...., judeţul (sectorul) ............................... telefon ..................., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .................., cod fiscal nr. .............., fax ................... cont virament nr. ...................... deschis la banca - Filiala ................ reprezentată prin director .......................... şi contabil şef ....................... în calitate de antreprenor
şi
S.C. ........................ cu sediul în.................... str. ......... nr. ....... judeţul (sectorul) .............. telefon ............... fax ....., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ..................., cod fiscal nr. .............., cont virament nr. ................... deschis la banca Filiala ..................., reprezentată prin director ....................... şi contabil şef ..................... în calitate de subantreprenor.
II. Obiectul contractului
Art. 2. - Subantreprenorul se obligă să execute lucrările de montaj a instalaţiei sanitare la obiectivul de investiţii din anexă, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.
III. Termen de execuţie
Art. 3. - Termenul de execuţie a lucrării contractate este de .........
IV. Valoarea lucrărilor
Art. 4. - Valoare lucrărilor de montaj care fac obiectul prezentului contract este de .......................... lei, conform anexei.
V. Obligaţiile subantreprenorului
Art. 5. - Subantreprenorul are următoarele obligaţii:
a) executarea lucrărilor conform contractului ferm (şi a actelor adiţionale la acestea) încheiat între antreprenor şi beneficiar;
b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde şi prescripţii tehnice;
c) coordonarea fronturilor de lucru între brigada sa şi celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;
d) înştiinţarea antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepţiei;
e) respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii.
VI. Obligaţiile antreprenorului
Art. 6. - Antreprenorul general are următoarele obligaţii:
a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru şi a finanţării lucrărilor;
b) coordonarea antreprizelor din subordine şi a subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor;
c) decontarea lucrării;
d) întocmirea formelor pentru convocarea recepţiei la terminarea lucrărilor.
VII. Răspunderea contractuală
Art. 7. - Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligaţii, partea în culpă datorează celeilalte părţi penalităţi şi despăgubiri.
Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Actele adiţionale la contract se vor încheia în acelaşi număr de exemplare.

ANTREPRENOR,
SUBANTREPRENOR,

Contract pentru executarea unor lucrari prin subantreprenor

Contract pentru executarea unor lucrari prin subantreprenor

CONTRACT
Nr. ..... din ...............

privind executarea în acord global a unor lucrări pentru obiectivele de
investiţii, prin subantreprenor

I. Părţile contractante

Art. 1. - Între ............................................................. cu sediul în .......................... cod ................. str. ............. nr. ......... judeţul (sectorul) ................. cod ......................... cod poştal ............. nr. telefon ..................... fax ................. cont virament nr. .................. deschis la Banca.................. Filiala ...................... reprezentat(ă) prin director ........................ şi contabil şef .................................. în calitate de executant
şi
............................. cu sediul în .............. str. .............. nr. .............. judeţul (sectorul) ............................... cod poştal .......................... nr. telefon ................. fax ................... cont virament nr. ...................... deschis la Banca ...................... Filiala ................... reprezentat(ă) prin director .................... şi contabil şef ........................................... în calitate de antrenor general, s-a încheiat următorul contract:

II. Obiectul contractului

Art. 2. - Subantreprenorul se obligă să execute în acord global lucrările de construcţii-montaj de specialitate din profilul său, la obiectivele de investiţii din anexa, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

III. Termen de execuţie

Art. 3. - Termenele de execuţie a lucrărilor contractate sunt prevăzute în anexă, conform graficelor de eşalonare a investiţiilor aprobate.

IV. Valoarea lucrărilor

Art. 4. - Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj care fac obiectul prezentului contract este de .............. lei, conform anexei.
Volumul lucrărilor pe fiecare obiect din cadrul obiectivelor contractate este cuprins în contracte ferme şi în actele adiţionale încheiate între antreprenorul general şi beneficiar, care fac parte integrantă din prezentul contract, ca anexe.

V. Obligaţiile subantreprenorului

Art. 5. - Subantreprenorul are următoarele obligaţii:
a) executarea lucrărilor conform contractelor ferme (şi a actelor adiţionale la acestea) încheiate între antreprenorul general şi beneficiar;
b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde şi prescripţii tehnice;
c) coordonarea fronturilor de lucru între brigăzile sale şi celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;
d) înştiinţarea antreprenorului general despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepţiei;
e) respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii.

VI. Obligaţiile antreprenorului general

Art. 6. - Antreprenorul general are următoarele obligaţii:
a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru şi a finanţării lucrărilor;
b) asigurarea utilajelor, instalaţiilor tehnologice şi a materialelor speciale în sarcina beneficiarului, la termenele de predare la montaj prevăzute în contractul ferm şi în actele adiţionale;
c) coordonarea antreprizelor din subordine şi a subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor;
d) întocmirea formelor pentru convocarea recepţiei la terminarea lucrărilor.

VII. Clauze speciale

Art. 7. - În cazul scoaterii din plan a unor lucrări, al sistării unor lucrări determinate de cauze legale, al modificării documentaţiilor tehnico-economice care stau la baza contractelor ferme, încheiate cu beneficiarii lucrărilor, al rezilierii acestora, al depăşirii valorii devizului general sau pentru orice alte motive care constituie impedimente legale în continuarea executării lucrărilor, prevederile prezentului contract se modifică în mod corespunzător, după caz.
În cazul sistării unor lucrări şi, prin consecinţă, al încetării contractului ferm încheiat cu beneficiarul, antreprenorul general va prelua pe bază de proces-verbal lucrările executate, aparatajele, materialele, prefabricatele, construcţiile şi confecţiile metalice, altele asemenea, în condiţiile prevăzute în contractul cu beneficiarul.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 8. - Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligaţii, partea în culpă datorează celeilalte părţi penalităţile şi despăgubirile prevăzute în contractul ferm încheiat între antreprenorul general şi beneficiar. Anexa face parte integrantă din prezentul contract.
Prezentul contract s-a încheiat în ......... exemplare, din care ........ pentru beneficiar şi ........ pentru furnizor.
Actele adiţionale la contract se vor încheia în acelaşi număr de exemplare.

ANTREPRENOR GENERAL,
SUBANTREPRENOR,

CONTRACT DE ANGAJARE

CONTRACT DE ANGAJARE

1. PREVEDERI GENERALE

S.C. ............, cu sediul în ............. şi ............., domiciliat în .............. încheie prezentul contract de angajare, începând cu data de .........

2. PERIOADA DE ANGAJARE

S.C. ........... angajează pe ............ începând cu data de ......... până la data de .........., cu excepţia situaţiei în care contractul de angajare ia sfârşit la o dată anterioară în funcţie de condiţiile stabilite prin acest contract de angajare.

3. SARCINILE ANGAJATULUI

S.C. ............ este de acord să angajeze pe ........... în funcţia de ........., sarcinile de lucru ale angajatului fiind: .........................

Angajatul va trebui, de asemenea, să ducă la îndeplinire orice alte sarcini care, de obicei, revin funcţiei de ..........., ca şi alte activităţi pe care le solicită S.C. ............ Angajatul este de acord să ducă la îndeplinire sarcinile pe măsura posibilităţilor şi experienţei sale. Angajatul este de acord, de asemenea, să lucreze norma întreagă de timp determinată prin prezentul contract de angajare.

4. PLATA ANGAJATULUI

S.C. ............ îi va plăti angajatului o remuneraţie de .......... lei lunar (sau anual, caz în care remuneraţia va fi în sume egale în fiecare .......... (unitatea de timp)).

5. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

S.C. ............ este de acord să ramburseze cheltuielile pe care le face din partea S.C. ............ şi pentru S.C. ............ şi cu care S.C. ............ este de acord în prealabil. Pentru a i se deconta cheltuielile, angajatul trebuie să prezinte S.C. ........... o listă amănunţită a cheltuielilor însoţită de chitanţele corespunzătoare.

6. CONCEDIUL DE ODIHNĂ

Angajatul are dreptul la ...... zile de concediu de odihnă pe an cu plata integrală a remuneraţiei după ....... luni de activitate. Angajatul îşi va lua concediul în perioada de timp stabilită de S.C. ......... şi angajat de comun acord.

7. CONCEDIUL MEDICAL

Angajatul are dreptul la maximum ...... zile de concediu de boală sau incapacitate de muncă plătit pe an S.C. ............ poate solicita angajatului o explicaţie scrisă a motivelor absenţei sale, inclusiv o notă de la medic care să ateste motivul medical al incapacităţii de muncă a angajatului.

8. SFÂRŞITUL CONTRACTULUI DE ANGAJARE

A. S.C. ............ poate pune capăt acestui contract de angajare imediat ce angajatul a încălcat prevederile contractului de angajare sau orice alte restricţii legale în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu, inclusiv, dar nu numai, în caz de necinste, incompetenţă, condamnare pentru infracţiune. Angajatul va fi plătit pentru perioada de lucru efectuată până la data încetării.

B. S.C. ............ poate pune capăt în scris acestui contract de angajare printr-o înştiinţare scrisă înaintată cu ..... zile în prealabil, dacă angajatul devine inapt fizic sau mental după cum atestă certificatul unui medic ales de S.C. ............ Angajatului i se va plăti salariul pentru timpul de lucru efectuat.

C. Moartea angajatului determină încetarea imediată a contractului de angajate. Moştenitorului angajatului, potrivit legii, li se va plăti salariul acestuia pentru perioada de lucru efectuată.

După cum atestă semnăturile de mai jos, S.C. ............ şi angajatul au semnat acest contract de angajare la data de ...........

S.C. ............

Prin .........

Angajatul

.........

CONTRACT DE ANGAJARE

CONTRACT DE ANGAJARE

Nr. .... Din data de ..........

Art. 1. PREVEDERI GENERALE

S.C. .................., cu sediul in str. .......... nr. ..., bl. ..., ap. ..., sector ..., localitatea...............,

si

.............................. Domiciliat(a) in str. ......................., nr. ..........., bl. .......... sc. ............., ap. ........., et. ........., sector/judet .......................... localitatea ..........................., incheie prezentul contract de angajare.

Art. 2. DURATA CONTRACTULUI

S.C. .............. angajeaza pe ........................... incepand cu data de ......................, pe o perioada nedeterminata.

Art. 3. SARCINILE ANGAJATULUI

S.C. ........... este de acord sa angajeze pe ...................... in functia de ......................................., sarcinile de lucru ale angajatului vor fi cele stipulate expres in fisa postului, ce face parte integranta din prezentul contract.

Angajatul va trebui, de asemenea, sa duca la indeplinire orice alte sarcini care, de obicei, revin functiei de ..............................., ca si alte activitati pe care le solicita S.C. ............... Angajatul este de acord sa duca la indeplinire sarcinile pe masura posibilitatilor si experientei sale. Angajatul este de acord, de asemenea, sa lucreze norma intreaga de timp determinata prin prezentul contract de angajare.

Art. 4. PLATA ANGAJATULUI

S.C. ........................... ii va plati angajatului o remuneratie de ............ lei lunar, din care salariul de baza este de ................. lei.

Conform art. 87 alin. 3 retributia cuvenita pentru munca prestata nu poate face obiectul unor retineri decat in cazurile si conditiile prevazute de lege.

Salariul poate fi modificat in raport cu cresterea inflatiei, prin acordul ambelor parti contractante (S.C. .............. si angajat).

Art. 5. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

S.C. .............. este de acord sa ramburseze angajatului, cheltuielile pe care le face din partea S.C. .............. si pentru S.C. .............. si cu care S.C. .............. este de acord in prealabil. Pentru a i se deconta cheltuielile, angajatul trebuie sa prezinte firmei o lista amanuntita a cheltuielilor insotita de chitantele corespunzatoare.

Art. 6. CONCEDIUL DE ODIHNA

Angajatul are dreptul la minim 18 zile lucratoare, concediu de odihna pe an conform art. 1 din Legea nr. 6/1992. Angajatul isi va lua concediul in perioada de timp stabilita de S.C. .............. si angajat de comun acord.

Art. 7. CONCEDIUL MEDICAL.

Angajatul are dreptul la maximum ............ zile de concediu de boala sau incapacitate de munca platit pe an. S.C. .............. poate solicita angajatului o explicatie scrisa a motivelor absentei sale, inclusiv o nota de la medic care sa ateste motivul medical al incapacitatii de munca a angajatului.

Art. 8. CONCEDII FARA PLATA

Angajatul are dreptul la concedii fara plata a caror durata insumata nu poate depasi 90 de zile anual, ce se pot acorda pentru rezolvarea situatiilor personale prevazute in art. 25, alin. 2 din H.G. nr. 250/1992.

Pe durata concediilor fara plata, persoana in cauza isi pastreaza calitatea de salariat si nu ii este afectata vechimea in munca (art. 25 din aceeasi hotarare a Guvernului).

Art. 9. INCETAREA CONTRACTULUI DE ANGAJARE

S.C. .............. poate pune capat acestui contract de angajare imediat ce angajatul a incalcat prevederile contractului de angajare sau orice alte restrictii legale in timpul indeplinirii sarcinilor de serviciu, inclusiv (insa nu numai) in caz de necinste, incompetenta condamnare pentru infractiune.

Angajatul va fi platit pentru perioada de lucru efectuata pana la data incetarii contractului.

S.C. .............. poate pune capat in scris acestui contract de angajare printr-o instiintare inaintata cu 15 zile in prealabil, daca angajatul devine inapt fizic sau mental dupa cum atesta certificatul unui medic ales de S.C. ...............

Conform art. 131 din Codul muncii, unitatea are obligatia sa acorde un preaviz de 15 zile lucratoare, in cazul desfacerii contractului de munca din initiativa sa pentru motivele prevazute de art. 130, alin. 1, lit. a-f din Codul muncii.

Angajatului i se va plati salariul pentru timpul de lucru efectuat.

Potrivit art. 129 din Codul muncii, contractul individual de munca poate inceta si prin acordul partilor, care consimt sa nu continue raporturile lor de munca stabilite anterior.

Conform art. 135 din Codul muncii, salariatul trebuie sa-l informeze pe patron despre intentia sa de a inceta raporturile de munca cu S.C. ............, cu 15 zile lucratoare inainte, iar daca detine o functie de conducere, preavizul este de 30 de zile. Nerespectarea acestor termene si parasirea serviciului constituie abatere disciplinara si poate fi sanctionata disciplinar prin desfacerea contractului de munca.

La initiativa salariatului, contractul de munca inceteaza in momentul implinirii termenelor de 15 sau, dupa caz 30 de zile, nefiind necesara in acest scop, nici o aprobare a angajatorului.

Conform art. 146 din Codul muncii, contractul persoanei angajate nu poate fi desfacut din initiativa S.C.7 .............., in timpul incapacitatii temporare de munca, in caz de graviditate, in timpul concediului de maternitate, in perioada de alaptare si in perioada in care ingrijeste copilul bolnav, in afara de cazurile prevazute la art. 130 alin. 1 lit. c, d, g, j, k, si l din Codul muncii.

Moartea angajatului determina incetarea imediata a contractului de angajare. Potrivit legii, mostenitorului angajatului i se va plati salariul acestuia pentru perioada de lucru efectuata.

Art. 10. CLAUZELE SPECIALE ALE CONTRACTULUI DE ANGAJARE

Angajatului S.C. .............. ii sunt interzise:

1. dezvaluirea de catre angajatul S.C. .............. a unor date secrete privind activitatea firmei catre o terta persoana fizica sau juridica.

2. comunicarea sau raspandirea in public de catre salariatul S.C. ........... de afirmatii asupra societatii sau activitatii acesteia, menite sa induca in eroare si sa-i creeze o situatie defavorabila in avantajul unei persoane fizice sau juridice.

Faptele prevazute la punctele 1, 2 si 3 constituie contraventii conform art. 4 din Legea nr. 11/1991, daca nu sunt savarsite in altfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni.

3. rezultatele activitatii efectuate in cadrul S.C. .............. sunt proprietatea exclusiva a firmei si nu pot fi divulgate pe nici o cale catre o terta persoana fara acordul firmei.

4. orice activitate de colaborare a angajatului cu o terta persoana (numai o activitate ce este similara activitatilor desfasurate la S.C. ..............), se poate face doar cu acordul S.C. ...............

5. angajatul va raspunde pentru calitatea muncii prestate in limitele vinovatiei sale, si se va inscrie in termenele reale de executie prevazute pentru lucrarea in curs.

6. angajatul are obligatia sa se incadreze in programul de lucru stabilit, fiind sanctionat pentru incalcarea acestuia cu vinovatie.

Aceste fapte vor fi sanctionate conform legilor in vigoare.

Dupa cum atesta semnaturile de mai jos, S.C. .............. si angajatul au semnat acest contract de angajare la data de 199...

S.C. ...............................

Prin ...............................

In calitate de .....................

ANGAJAT

..................

Contract de agentie comerciala

Contract de agentie comerciala 2

CONTRACT DE AGENTIE COMERCIALA

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE

Societatea Comerciala .......................... cu sediul in ............... telefon ....................... fax ............. inregistrata la .............. sub nr. ..................... avand cont curent nr. ........... deschis la Banca ........................................ si codul fiscal nr. ................. functionand potrivit legislatiei statului ......... ................ reprezentata legal prin ........................ avand functia de .............. cetatean ............................ legitimat cu act de identitate/pasaport nr. ................ in calitate de PRINCIPAL si

Societatea Comerciala .................................. cu sediul in ........................ telefon ................... fax ................. inregistrata la ......................... sub nr. ............ avand cont de virament .................. deschis la Banca .......................... si codul fiscal nr. ........................ functionand potrivit legislatiei statului ......................... reprezentata legal prin ........................ avand functia de .............. cetatean ................... legitimat cu act de identitate/pasaport nr. ................... in calitate de AGENT au convenit incheierea prezentului contract, cu urmatoarele clauze:

Principalul este o societate comerciala care desfasoara afaceri si si-a stabilit o buna reputatie in domeniul .............. dorind sa-si extinda afacerile in Teritoriu, iar Agentul doreste sa sprijine pe Principal in vederea promovarii produselor Principalului in Teritoriu.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul CONTRACT are drept obiect ............. (se trec urmatoarele variante de activitati de agentie comerciala, alternativ sau cumulativ:

1) incheierea de contracte de vanzare-cumparare privind Produsele Principalului cu persoane fizice sau juridice care isi desfasoara activitatea in teritoriul determinat;

2) negocierea de contracte prevazute la pct. 1) privind produsele inscrise in Anexa nr. 7 a prezentului CONTRACT, denumite in continuare Produse. Anexa poate fi modificata periodic (fie prin acordul ambelor parti, fie unilateral de catre Principal dar numai dupa consultarea prealabila a Agentului) in scopul adaptarii ei la cerintele pietei.

Art. 3. TERITORIU

Prezentul CONTRACT va fi executat in cadrul teritoriului delimitat de ......................... (se trec limitele geografice ale teritoriului).

Agentul este obligat sa nu negocieze si/sau sa incheie contracte legate de obiectul contractului care in mod evident vor fi executate in afara Teritoriului sau isi vor produce efectele in afara Teritoriului.

Art. 4. OBLIGATIILE AGENTULUI

Agentul este obligat sa actioneze in indeplinirea indatoririlor sale impuse de CONTRACT si de lege, cu buna credinta si cu grija manifestata in general in contractele de acest tip.

Agentul nu garanteaza principalului ca terta persoana contractata este solvabila. Dar daca agentul stia, la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, ca acea persoana este insolvabila, el va fi tinut raspunzator fata de principal. Agentul, fara acordul sau expres exprimat in scris, nu poate fi obligat sa participe la executarea contractului incheiat prin intermediul sau (exemplu sa depoziteze Produsele Principalului, sa primeasca plati in numele acestuia).

Agentul va informa tertele persoane cu care negociaza/incheie contracte asupra calitatii sale de agent (formulare care nu se folosesc in cazul agentului comercial).

Art. 5. INSTRUCTIUNI ADRESATE AGENTULUI

Agentul trebuie sa respecte instructiunile Principalului, in special cele privind strategia de marketing, daca aceste instructiuni sunt rezonabile, adica nu cauzeaza un prejudiciu Agentului si/sau Principalului si pot fi executate fara eforturi deosebite de catre Agent.

In cazurile in care o decizie trebuie luata fara intarziere de catre Agent si nu este posibila consultarea in timp util a Principalului, contractele incheiate de Agent cu terte persoane pot include conditii suplimentare sau deosebite fata de cele cuvenite initial intre Agent si Principal, daca aceste noi conditii sunt in acord cu interesele Principalului, asa cum rezulta ele din CONTRACT si din instructiunile anterioare ale Principalului.

Art. 6. COMENZI SI CERERI DE OFERTA

Agentul va informa pe Principal despre continutul comenzilor si/sau cererilor de oferta primite de Agent si adresate Principalului sau Agentului in aceasta calitate. Informarea va fi insotita de copii dupa comenzile/cererile de oferta si, la cererea Principalului, de acte si informatii care sa ateste bonitatea tertei persoane, pozitia sa pe piata, etc.

Daca o comanda/cerere de oferta ajunge direct la Principal iar acesta negociaza si incheie contractul direct cu terta persoana, Agentul este indreptatit la comisionul pe care l-ar fi primit in baza art. 10, daca cererea/comanda de oferta este rezultatul eforturilor depuse de el anterior. In orice caz, Agentul este indreptatit la un comision de ........% din valoarea contractului astfel incheiat.

Art. 7. INFORMAREA PRINCIPALULUI

Agentul va informa pe principal cat mai curand posibil cu privire la orice fapte care ajung la cunostinta Agentului in derularea activitatii sale si care pot prezenta relevanta pentru Principal in executarea obligatiilor deja contractate, in incheierea de noi contracte sau in stabilirea strategiei de productie si/sau marketing (se recomanda includerea intr-o anexa la CONTRACT a unui formular de raport adresat de Agent Principalului).

Art. 8. SECRETELE COMERCIALE SI KNOW HOW

Agentul este obligat sa protejeze toate secretele de comert si know-how-ul referitoare la Produsele Principalului (inclusiv cele legate de marketing-ul acestora) si de care are cunostinta in timpul derularii prezentului CONTRACT, mai putin cele care au intrat in domeniul public. Aceasta obligatie va inceta dupa expirarea a ...... ani de la data incetarii prezentului CONTRACT.

Art. 9. CONTABILITATE

Agentul este obligat sa aiba o evidenta separata privind actele si faptele sale in derularea prezentului CONTRACT. De asemenea, fondurile primite de la Principal in vederea sprijinirii activitatii Agentului trebuie inregistrate intr-un cont bancar special.

Art. 10. OBLIGATIILE PRINCIPALULUI

Principalul trebuie sa puna la dispozitia Agentului toate datele tehnice si comerciale necesare acestuia din urma pentru a-si indeplini obligatiile. In particular, Principalul trebuie sa notifice Agentului orice scadere semnificativa, initiata de Principal, a volumului desfacerii de Produse, cu minimum .......... zile inainte de data la care scaderea va avea loc.

Principalul este obligat sa pregateasca un numar de angajati ai Agentului in desfacerea Produsului. Pregatirea va avea loc la sediul Agentului, pe cheltuiala acestuia, exceptand costurile privind transportul, cazarea si salarizarea instructorilor Principalului.

Principalul va pune la dispozitia Agentului un numar de copii ale manualului de utilizare, manualul de service (se pot trece si alte documente care cuprind informatii privind buna folosire si intretinere a produsului).

Principalul este obligat sa indeplineasca intocmai obligatiile contractate in contul si/sau in numele sau de Agent daca:

- au fost aprobate de catre Principal inainte sau dupa momentul semnarii documentului in care sunt inserate, sau

- sunt in acord cu instructiunile Principalului, sau

- asigura un profit rezonabil Principalului (partile pot insa, prevedea marja minima de profit acceptabila pentru Principal) tinand cont de conditiile in care contractul care le include a fost incheiat, sau

- evita sau minimalizeaza o pierdere care a avut loc daca respectivul contract nu ar fi fost incheiat.

Art. 11. COMISIONUL

Principalul este obligat sa plateasca Agentului un comision care reprezinta .........% din valoarea fiecarui contract incheiat in contul si/sau in numele Principalului.

In cazul in care contractul prevazut la punctul anterior a fost incheiat dar nu sa trecut la executarea lui din cauze care nu sunt imputabile Principalului, Agentul este indreptatit la un comision de .......% din valoarea contractului respectiv.

Daca Agentul numai pune in contact pe principal cu terta persoana, el este indreptatit la un comision de ...% din valoarea contractului ulterior incheiat.

Art. 12. PLATA COMISIONULUI

Plata comisionului devine exigibila de indata ce una din urmatoarele imprejurari a avut loc:

- Principalul a executat contractul incheiat prin intermediul Agentului, sau

- Principalul trebuia, in baza contractului incheiat cu terta persoana, sa-si fi executat obligatiile contractuale, sau

- Terta persoana a executat contractul incheiat prin intermediul Agentului.

Plata comisionului va fi facuta nu mai tarziu de .... zile de la data la care obligatia de plata a devenit exigibila.

Daca, in cazul art. 11 alin. 2, plata comisionului a fost deja facuta, Agentul este obligat sa restituie Principalului comisionul primit nu mai tarziu de .......... zile de la data la care i-a fost notificata neexecutarea.

Intelesul acestui articol, plata va fi facuta .................... (se trece modalitatea si locul platii).

Art. 13. INFORMAREA AGENTULUI PRIVIND COMISIONUL DATORAT

Principalul va furniza Agentului o declaratie privind comisionul datorat, nu mai tarziu de data la care comisionul este efectiv platit agentului. Aceasta declaratie va cuprinde elementele avute in vedere la calcularea comisionului.

Principalul va fi obligat sa puna la dispozitia Agentului, la cererea acestuia, extrase din registrele comerciale ale Principalului in scopul verificarii corectitudinii calcularii comisionului (de la caz la caz, se poate prevedea pentru Agent dreptul de inspectie a registrelor Principalului).

Art. 14. DURATA

Prezentul CONTRACT va fi incheiat pe o durata de ........ (nu se recomanda incheierea contractului pe o durata nedeterminata, datorita complicatiilor care apar in momentul incetarii efectelor sale, prin vointa uneia din parti). Cu minimum ......... luni inainte de expirarea acestei date, partile pot negocia prelungirea prezentului CONTRACT. Daca la expirarea acestei date, ambele parti nu au cazut in mod expres de acord cu privire la prorogarea CONTRACTULUI, acesta inceteaza de plin drept.

(VARIANTA: Daca dupa expirarea perioadei prevazuta la punctul anterior, ambele parti continua sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul CONTRACT, acesta se considera prorogat in mod tacit pe o perioada nedeterminata.

In cazul prorogarii tacite pe o perioada nedeterminata, fiecare din parti va avea dreptul sa inceteze executarea obligatiilor contractuale notificand in acest sens celeilalte parti. Aceasta notificare va fi facuta cu minimum 1 luna inainte de data incetarii efective, in primul an al acestui CONTRACT, cu minimum 2 luni in al doilea an si cu minimum 3 luni in al treilea an si anii subsecventi.

[Prevederile de la ipoteza notificarii incetarii in cazul prorogarii tacite se aplica si in cazurile de incetare a CONTRACTULUI incheiat pe o durata nedeterminata].

Art. 15. RESTRICTII DE CONCURENTA

Agentul se obliga sa considere toate informatiile si documentele de care a luat cunostinta, ca informatii confidentiale, si sa nu le divulge unei terte persoane.

Agentul se obliga sa nu incheie contracte de agentie comerciala cu alti principali care isi desfasoara activitatea in Teritoriu, prin care sa-si asume obligatii de natura celor de la art. 2 si purtand asupra unor produse identice sau similare Produsului (se impune redactarea unei anexe cuprinzand produsele similare). Aceasta restrictie se aplica atat pe durata prezentului CONTRACT, cat si timp de ... ani de la data incetarii lui (se impune prelungirea restrictiei dupa incetarea CONTRACTULUI deoarece Agentul a luat cunostinta de anumite secrete comerciale ale Principalului pe durata executarii Contractului).

Principalul se obliga sa nu vanda, direct sau prin intermediul altor agenti (dar daca asemenea acte de vanzare si intermediere au loc fara incuviintarea Principalului, acesta din urma nu va fi raspunzator), Produsul in Teritoriu, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 6.

Principalul se obliga sa actioneze cu buna-credinta, sa aiba o conduita comerciala ireprosabila si sa pastreze secretul comercial, astfel sa nu-l prejudicieze pe agent.

Agentul se obliga sa actioneze in executarea contractului cu buna-credinta, sa aiba o conduita comerciala ireprosabila si sa pastreze secretul comercial, astfel incat sa nu-l prejudicieze pe principal.

Art. 16. FORTA MAJORA

Nici una dintre partile contractante nu raspunde pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, daca neexecutarea a fost cauzata de un eveniment imprevizibil la data incheierii CONTRACTULUI, cum ar fi: razboiul, calamitati naturale, grevele, restrictii legale si orice alt eveniment care este in afara controlului partii care il invoca.

Art. 17. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul CONTRACT inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti, in cazul in care oricare dintre parti:

- nu isi executa obligatia considerata esentiala pentru acest CONTRACT;

- este declarata in stare de incapacitate de plata;

- a decedat;

- a fost pusa sub interdictie;

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti;

- isi incalca din nou obligatiile sale dupa ce a fost avertizata de cealalta parte ca o noua incalcare a obligatiilor sale duce la rezolutiunea si rezilierea contractului;

- in maxim ..... zile de la data cand a fost notificata ca si-a incalcat obligatiile asumate, nu executa sau executa necorespunzator respectiva obligatie;

Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare in minimum .... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

Rezilierea nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

Prevederile acestui articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

Art. 18. COMPENSAREA AGENTULUI

In cazul in care prezentul CONTRACT inceteaza din vina Agentului, acesta este indreptatit la o compensatie din partea Principalului pentru pagubele suferite ca urmare a incetarii CONTRACTULUI, daca prin asemenea incetare:

- Agentul a fost lipsit de comisionul pe care l-ar fi obtinut in conditiile continuarii prezentului CONTRACT, tinand cont de beneficiile pe care Principalul le are si dupa terminarea contractului datorita cresterii volumului de afaceri si/sau clientelei aduse de agent, si/sau

- Agentul nu a avut posibilitatea sa-si amortizeze cheltuielile create prin executarea prezentului CONTRACT.

Agentul nu este indreptatit la compensatia prevazuta la punctul anterior daca inainte de incetare a cesionat CONTRACTUL unei terte persoane.

Art. 19. DIVIZAREA CONTRACTULUI

In cazul in care o clauza sau o parte din prezentul CONTRACT va fi declarata nula, clauzele ramase valabile vor continua sa-si produca efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza si partea anulata va contine o obligatie esentiala.

Sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii ..................... (se indica obligatiile respective).

Art. 20. CESIUNEA CONTRACTULUI

Partile contractante nu vor cesiona drepturile si obligatiile ce le revin in baza acestui contract unei terte persoane fara acordul scris al celeilalte parti.

Acordul va fi comunicat cedentului in termen de maximum ........ zile de la data cand i s-a cerut consimtamantul.

In cazul ca cedentul nu raspunde in termenul stabilit, se considera ca cedatul nu consimte la cedarea contractului.

Art. 21. RETURNAREA MATERIALELOR

(a se vedea art. 21 de la contractul de distributie exclusiva)

Art. 22. NOTIFICARI

(se foloseste clauza tip)

Art. 23. PREVEDERI FINALE

Prezentul contract are urmatoarele anexe:

- anexa 1 (produse, cantitati, calitati, garantie, preturi etc.) ............ ........................................;

- anexa 2 ................................................................... ....................................... .

Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti.

Completarile si/sau modificarile aduse la prezentul contract nu sunt valabile si opozabile decat daca aceasta rezulta expres din acte semnate de ambele parti. Cesionarea contractului este posibila numai cu acordul scris al ambelor parti contractante.

Prezentul contract a fost incheiat in limba ............................ in ....... exemplare, cu aceeasi putere valabila, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

PRINCIPALUL,

AGENTUL,

Contract de agentie comerciala

Contract de agentie comerciala

CONTRACT DE AGENŢIE COMERCIALĂ

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ......................................., str. .............................. nr. ................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ........................................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ....................................., sub nr. .............................. din ............................., cod fiscal nr. ........................... din ....................................., având contul nr. ............................................................, deschis la ................................................, existând şi funcţionând potrivit legislaţiei statului ....................., reprezentată de ........................................., cu funcţia de .................................................., cetăţean ......................................, posesor act de identitate/paşaport ........................, în calitate de comitent, şi

1.2. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ....................................., str. ............................... nr. ..................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ........................................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ......................................, sub nr. ............................. din ................................., cod fiscal nr. ............................... din .............................., având contul nr. ........................................................., deschis la ...................................................., existând şi funcţionând potrivit legislaţiei statului ................. reprezentată de ..............................................., cu funcţia de ............................................., cetăţean ..........................................., posesor act de identitate/paşaport ................................................, în calitate de agent,

au convenit să încheie prezentul contract de agenţie comercială în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Comitentul, prin prezentul contract, împuterniceşte pe agent să negocieze şi să încheie contracte de vânzare-cumpărare, având ca obiect vânzarea produselor puse la dispoziţie de el (comitent), prevăzute în anexa nr. ....... la prezentul contract, către terţi, activitate ce se va desfăşura în contul comitentului.

2.2. Agentul este împuternicit să reprezinte interesele comerciale ale comitentului, în teritoriu, în limitele stabilite de prezentul contract, extinzând astfel afacerile acestuia şi sporindu-i buna reputaţie.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se încheie pe o durată de ............................ ani, începând cu data de ............................ până la data de .......................................... .

3.2. Părţile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea, în scris, a unui act adiţional semnat de ambele părţi contractante.

IV. TERITORIU

4.1. Prin termenul „teritoriu", părţile contractante înţeleg sectorul geografic situat în ............................, în interiorul căruia agentul îşi va desfăşura activitatea de împuternicit al comitentului.

4.2. Contractele de vânzare-cumpărare pentru produsele comitentului încheiate de agent, îşi vor produce efectele numai înăuntrul teritoriului.

V. PLATA COMISIONULUI

5.1. Comitentul va plăti agentului un comision de .............. % din valoarea fiecărui contract încheiat de agent, în contul şi pe numele comitentului.

5.2. Plata comisionului se va efectua în lei, la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României din ziua efectuării plăţii.

5.3. Procentul comisionului va putea fi modificat numai cu acordul scris al părţilor contractante.

5.4. Pentru contractele care nu produc efecte, deci sunt neexecutabile, agentului, pentru activitatea de negociere care a condus la încheierea acestor contracte, i se cuvine un comision de ............... % din valoare, prevăzut la alin. 4.1. din prezentul contract. Pentru aceasta, agentul va vinde produsele numai cumpărătorilor care îşi desfăşoară activitatea în teritoriul respectiv.

VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ

6.1. Comitentul se obligă să achite agentului comisionul stabilit, astfel:

a) datele efectuării plăţii ............................................................................................................;

b) locul efectuării plăţii ...............................................................................................................;

c) modalitatea de plată ............................................................................................................. .

6.2. În cazul în care un contract încheiat de agent, din motive independente de acesta, dar şi de comitent, nu a devenit executabil, pentru activitatea de negociere, agentul va primi un comision de .............. % din valoarea respectivului contract, care va fi plătit astfel:

a) data efectuării plăţii ...............................................................................................................;

b) locul efectuării plăţii ...............................................................................................................;

c) modalitatea efectuării plăţii .................................................................................................. .

VII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

7.1. Obligaţiile comitentului sunt următoarele:

a) să întocmească listele de preţuri pentru produsele ce urmează a fi vândute de agent şi să le transmită acestuia;

b) să pună la dispoziţia agentului, gratuit, documentaţiile tehnice pentru produse (cataloage, mostre, colecţii);

c) să aducă la cunoştinţa agentului condiţiile comerciale dorite cu privire la preţ, termen de livrare, modalitate de plată, transport etc.;

d) să acorde asistenţă tehnică în perioada negocierilor, prin delegarea de specialişti împuterniciţi;

e) să avizeze proiectul de contract de vânzare-cumpărare pe care agentul l-a negociat şi urmează să-l încheie în numele său;

f) să comunice, în scris, agentului, orice diminuare a stocului de produse de care dispune, în maximum .............. zile de la data scăderii volumului acestora;

g) să execute obligaţiile contractuale din contractele încheiate de agent pe numele său, dacă acestea au fost aprobate în prealabil şi dacă ele sunt profitabile la nivelul unei marje minime de profit de .............. şi în acord cu instrucţiunile pe care le-a transmis agentului;

h) să achite comisionul cuvenit agentului, în condiţiile prezentului contract;

i) să garanteze produsele şi să asigure, pe cheltuiala sa, service-ul acestora;

j) să anunţe agentul cu privire la evenimentele fortuite sau de forţă majoră intervenite în perioada derulării contractului şi să notifice încetarea lor, împreună cu actele atestatoare;

k) să participe alături de agent la soluţionarea litigiilor provenind din reclamaţii ale terţilor cu care au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare.

7.2. Obligaţiile agentului sunt următoarele:

a) să negocieze şi să încheie contracte de vânzare-cumpărare înăuntrul teritoriului, pentru produsele menţionate în anexa nr. ..... la prezentul contract, în numele şi pe contul comitentului;

b) să informeze terţii cu care încheie contracte de vânzare-cumpărare despre calitatea sa de agent;

c) să se informeze asupra solvabilităţii şi credibilităţii terţilor, înainte de încheierea contractelor de vânzare-cumpărare;

d) să respecte condiţiile comerciale şi instrucţiunile de marketing ale comitentului;

e) să consulte permanent comitentul, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, în timp util, să ia decizia cea mai bună, astfel încât să nu prejudicieze în nici un fel comitentul;

f) să transmită comitentului, spre avizare, proiectele de contracte şi să-l informeze pe acesta asupra comenzilor şi cererilor de ofertă primite;

g) la cererea comitentului, să remită, într-un interval de timp scurt, copii după comenzi, cereri de ofertă, informaţii şi înscrisuri privind credibilitatea şi bonitatea terţilor;

h) să prezinte comitentului un raport lunar în care va indica lista clienţilor şi cifra de afaceri realizată, spre a facilita calculul indemnizaţiei cuvenite în caz de reziliere a contractului;

i) să comunice comitentului cifra de afaceri nerealizată şi consecinţele nerealizării;

j) să efectueze periodic studiul pieţei, să participe la manifestaţiile comerciale pentru promovarea produselor comitentului;

k) să comunice comitentului, în termen de .............. zile de la încheierea fiecărui contract încheiat, copia acestuia, astfel încât comitentul să beneficieze de timpul util pentru executarea contractului în condiţii normale;

l) să nu divulge terţelor persoane know-how-ul, secretele de comerţ, inclusiv marketing-ul, furnizate de comitent, atât pe durata contractului, cât şi ulterior.

VIII. NECONCURENŢĂ

8.1. Agentul se obligă să nu încheie contracte de agenţie comercială cu alţi comitenţi care-şi desfăşoară activitatea în teritoriu.

8.2. Comitentul se obligă să nu încheie contracte de agenţie comercială cu alţi agenţi care-şi desfăşoară activitatea în teritoriu.

8.3. Comitentul se obligă să nu-şi vândă produse, în teritoriu, singur sau prin alţi agenţi.

8.4. Agentul se obligă să nu promoveze pentru vânzare în afara teritoriului şi nici să vândă produse şi/sau similare cu cele care fac obiectul prezentului contract.

IX. INVALIDARE PARŢIALĂ

9.1. Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

9.2. Prevederile pct. 9.1. nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.

X. DIVIZAREA CONTRACTULUI

10.1. În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide îşi vor produce, în continuare, efectele, cu excepţia cazurilor în care clauza/clauzele anulate reprezintă o obligaţie esenţială.

10.2. În condiţiile prevăzute la pct. 10.1. sunt considerate esenţiale următoarele obligaţii: ............... ....................................................................................................................................................*)

XI. RENUNŢAREA LA DREPTURI

11.1. Faptul că (una dintre părţi) .............................. nu insistă pentru îndeplinirea strictă a clauzelor prezentului contract sau nu-şi exercită vreuna dintre opţiunile la care are dreptul în baza prezentului contract nu înseamnă că renunţă la drepturile pe care urmează să le dobândească în temeiul prevederilor sale.

XII. CESIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Părţile contractante nu vor putea cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract unei terţe persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent.

12.2. Acordul prevăzut la pct. 12.1. trebuie comunicat de cesionar în termen de ................. zile de la data când cedentul i-a cerut acest acord; în caz contrar, se prezumă că cesionarul nu a consimţit cesiunea contractului.

XIII. FORŢA MAJORĂ

13.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

13.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ....................... (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

13.3. Dacă în termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XIV. CLAUZA PENALĂ

14.1. În cazul în care comitentul nu achită agentului comisionul conform condiţiilor prezentului contract, acesta se obligă să plătească agentului o penalitate de .............. % din suma datorată, pe zi de întârziere.

XV. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

15.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. ........ .

XVI. NOTIFICĂRI

16.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

16.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

16.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

16.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XVII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

17.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, conform regulamentului său.

XVIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

18.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral/unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

·nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. .........., din prezentul contract;

·este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

·cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;

·îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

·în termen de ........ zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.

18.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ......... zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

18.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

18.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ............................................................................ nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

XIX. CLAUZE FINALE

19.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

19.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

19.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

19.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, din care ...................... astăzi ........................., data semnării lui.

COMITENT,

....................................

Reprezentanţi legali,

...................................................

AGENT,

.....................................

Reprezentanţi legali,

...................................................

_________________

*) Ex.: obligaţia vânzătorului de a livra produsele, obligaţia cumpărătorului de a plăti preţul.

Anexa

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor a fost încheiat între ....................................... şi .............................................. şi este conex contractului încheiat între acestea şi înregistrat sub nr. ............., din ........................ .

I. Obiect

1. Informaţiile pe care le obţine (numele persoanei fizice sau, după caz, juridice) ......................................................................................... ca efect al executării contractului sus-menţionat sunt strict confidenţiale.

2. Sunt confidenţiale următoarele informaţii:

a) situaţia financiară;

b) proiectele de afaceri;

c) produsele nelivrate pieţei;

d) procesele de fabricaţie;

e) licenţele sau brevetele de invenţii;

f) alte informaţii care reprezintă poziţia pe piaţă a (numele/denumirea) .................................... . De asemenea, sunt confidenţiale şi următoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispoziţia (numele, denumirea) ............................................................................................. .

II. Sfera circulaţiei informaţiilor

3. (numele/denumirea) ...................................................................................................................... poate dezvălui informaţii sau poate pune la dispoziţie documente dintre cele menţionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor contractului sus-menţionat.

4. Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici şi alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui informaţiile confidenţiale, cu excepţia cazului în care (numele/denumirea) ................................................................................................................. aprobă în scris această posibilitate.

5. (numele/denumirea) ......................................................................................................................... va folosi informaţiile numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului sus-menţionat, fiind ţinute să nu le utilizeze în nici un alt scop.

III. Durata angajamentului

6. Durata prezentului angajament este ..................................., în afară de cazul în care una dintre părţi notifică în scris celeilalte încetarea lui înainte de termen.

7. Notificarea prevăzută la pct. 7 trebuie să fie făcută cu ............ zile înainte de a deveni efectivă hotărârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. Sancţiuni pentru nerespectarea angajamentului

8. Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri astfel: ...................................................................................................................................................... .

9. Exonerează de răspundere următoarele situaţii:

a) dacă informaţiile erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de la ..................................;

b) informaţia a fost primită dintr-o sursă neconfidenţială;

c) dezvăluirea informaţiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;

d) informaţia era de circulaţie publică la data dezvăluirii ei;

e) a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

V. Încetarea angajamentului

10. Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.

11. La data încetării lui, informaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 nu mai au caracter confidenţial, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.

Prezentul angajament s-a încheiat în .......... exemplare, din care ..................., astăzi ................ .

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Contract de voluntariat

Contract de voluntariat

CONTRACT DE VOLUNTARIAT NR. ……/………

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE:
- ………………………………………………………… cu sediul in ……………………………., cont bancar nr. ……………………………, deschis la ………………….., cod fiscal ………….., reprezentat prin d-na/d-l …………………………………, in calitate de Beneficiar al voluntariatului, si
- …………………………… domiciliat in ……………………………………………, posesor al actului de identitate seria…….. nr…………….., eliberat de ………………la data de…………. in calitate de Voluntar, s-a incheiat prezentul contract in conformitate cu Legea voluntariatului nr. 195/20.04.2001.

Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului contract il constituie desfasurarea de catre voluntar a activitatilor prevazute in fisa postului, anexata, fara a obtine o contraprestatie materiala.

Art.3 DREPTURILE SI OBLIGATIILE VOLUNTARULUI:
3.1 Drepturi:
- de a fi tratat ca si coleg cu drepturi egale de catre intreg stafful beneficiarului voluntariatului;
- de a participa activ la elaboarea si derularea programelor in considerarea carora se incheie prezentul contract;
- de a desfasura activitati in concordanta cu pregatirea sa profesionala;
- de a i se asigura un loc unde sa-si desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele necesare derularii activitatii;
- de a i se asigura de catre beneficiarul voluntariatului, protectia muncii, in functie de natura si de caracteristicile activitatii pe care o desfasoara;
- de a i se elibera de catre beneficiarul voluntariatului, certificatul nominal care atesta calitatea de voluntar;
- de a i se rambursa cheltuielile efectuate in timpul si in legatura cu activitatile desfasurate de voluntar si care fac obiectul prezentului contract, prestabilite de catre beneficiarul voluntariatului;
- de a beneficia de titluri onorifice, decoratii, premii, in conditiile legii;
3.2 Obligatii:
- sa indeplineasca la timp sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;
- sa anunte din timp orice schimbare survenita in derularea programului (inclusiv intarzieri, absente, etc.);
- sa prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate in timpul si in legatura cu activitatile desfasurate de voluntar si care fac obiectul prezentului contract, pana la sfarsitul lunii in care au fost efectuate cheltuielil (in caz contrar, sumele nu se mai deconteaza);
- sa prezinte supervizorului rapoartele de activitate;
- sa pastreze confidentialiatea informatiilor la care are acces in cadul activitatilor de voluntariat, inclusiv dupa incetarea activitatii;
- sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre beneficiarul voluntariatului;
- sa cunoasca misiunea si activitatile beneficiarului voluntariatului;
- sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat;
- sa aiba un comportament adecvat;
- sa cunoasca si sa respecte procedurile, politicile si regulamentele interne ale beneficiarului voluntariatului.

Art.4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI:
4.1 Drepturi:
- de a exclude voluntarul din programele si proiectele in care desfasoara activitati de voluntariat, daca acesta nu respecta prevederile prezentului contract;
- de a detine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informatiilor, documentatiei si a altor materiale scrise, create, colectate sau/si produse de voluntar in perioada desfasurarii activitatilor care fac obiectul prezentului contract de voluntariat;
- de a verifica si a superviza activitatea voluntarului;
- de a cere voluntarului rapoarte de activitate;
- de a cere informatii si recomandari despre voluntar, altor persoane.
4.2 Obligatii:
- sa-l trateze pe voluntar ca si coleg cu drepturi egale;
- sa asigure voluntarului un loc unde sa-si desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele necesare derularii activitatii;
- sa asigure conditii legale de protectie a muncii in functie de natura si caracteristicile activitatilor desfasurate de voluntar;
- sa asigure voluntarul, in conditiile prevazute de lege, impotriva riscurilor de accident si de boala ce decurg din natura activitatilor desfasurate; in lipsa asigurarii, costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre beneficiarul voluntariatului;
- sa ramburseze voluntarului cheltuielile efectuate de acesta in timpul si in legatura cu activitatile ce fac obiectul prezentului contract de voluntariat, prestabilite;
- sa elibereze voluntarului certificatul nominal care atesta calitatea de voluntar.

Art.5 DURATA CONTRACTULUI:
Prezentul contract se incheie pentru o perioada de …………… , cu posibilitatea innoirii sale.
Programul si durata timpului de lucru sunt stabilite prin fisa postului, anexata.

Art.6 RASPUNDEREA CONTRACTUALA:
Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract atrage raspunderea partii in culpa, fiind supusa regulilor prevazute de Codul Civil.

Art.7 MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI:
Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi facuta prin acordul partilor, prin act aditional.
Daca pe parcursul executarii prezentului contract intervine, independent de vointa partilor, o siutatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat.
Renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisa a uneia dintre parti, formulata in termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situatie.

Art.7 INCETAREA CONTRACTULUI:
Prezentului contract inceteaza in urmatoarele situatii:
- la expirarea termenului pentru care este incheiat;
- prin acordul partilor;
- denuntarea unilaterala din initiativa uneia dintre parti, cu un preaviz de 15 zile, fara obligatia prezentarii motivelor;
- daca situatia descrisa in art.7 alin. 2 face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

Art.8 LITIGII:
Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea prezentului contract sunt de competenta instantelor judecatoresti, daca partile contractante nu le rezolva pe cale amiabila.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, fiecare avand aceeasi valoare juridica.

Beneficiar al voluntariatului, Voluntar,

Contract de parteneriat

CONTRACT DE PARTENERIAT

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Societatea Comercială ..............., cu sediul în ..............., str. ........... nr. ....., bl. ....., sc. ......., et. ......., ap. ........, sector ..., Tel/Fax: ............. înregistrată la Registrul Comerţului sub Nr. ....... ............., având contul nr. ................., deschis la ................ Cod Fiscal ................, reprezentată prin .............., având funcţia de ................ numit în continuare S.C. .......... S.R.L.
şi
Societatea comercială ................., cu sediul în .................. str. ................ nr. ...., tel. ............ înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ............., având contul nr. .............., deschis la .............., Cod Fiscal ............, reprezentată prin ..............., având funcţia de .............., numită în continuare S.C. ........... S.R.L.
Art. 2. DEFINIŢII DE TERMENI
În acest contract se vor folosi următorii termeni definiţi astfel:
- Termenul "CAIET DE SARCINI" înseamnă: caietul de sarcini realizat de S.C. .............. S.R.L., pe baza proiectului ..........., având ca beneficiar ...................
- Termenul "SOFTWARE" înseamnă: sistemele informatice ........., descrise în CAIETUL DE SARCINI.
- Termenul "HARDWARE" înseamnă: totalitatea componentelor altele decât SOFTWARE-ul (calculatoare, servere, reţele, comunicaţii, sistemele de operare, programele auxiliare, etc.) aşa cum sunt descrise în CAIETUL DE SARCINI.
- Termenul "LICITAŢIE" înseamnă: licitaţia din data .......... având ca beneficiar ................, efectuată pe baza CAIETULUI DE SARCINI, specificat în proiectul ................
- Termenul "BENEFICIAR" înseamnă: ...................., beneficiarul LICITAŢIEI conform cu CAIETUL DE SARCINI.
- Termenul "DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ" înseamnă: documentaţia tehnică întocmită de S.C. .............. S.R.L. pentru SOFTWARE-ul din CAIETUL DE SARCINI.
- Termenul "SOLUŢIE TEHNICĂ" înseamnă: soluţia tehnică descrisă în DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ, de realizare a SOFTWARE-ului.
- Termenul "OFERTA" înseamnă: oferta realizată de S.C. ...........S.R.L. în vederea participării la LICITAŢIE. OFERTA va cuprinde DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ la partea de SOFTWARE.
- Termenul "MANUAL DE UTILIZARE" înseamnă: o documentaţie în limba română în care sunt explicate în amănunt toate funcţiunile de utilizare a SOFTWARE-ului, însoţite de exemple scrise şi grafice (acolo unde este cazul).
- Termenul "MANUAL TEHNIC" înseamnă: o documentaţie în limba română în care sunt explicate în amănunt toate etapele de instalare şi configurare a SOFTWARE-ului.
Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl constituie încheierea unui parteneriat între S.C. ....... S.R.L. şi S.C. ........ S.R.L., în vederea prezentării la LICITAŢIE, cu S.C. ........ S.R.L. ca şi contractor principal având ca subcontractor la partea de SOFTWARE, pe S.C. ......... S.R.L.
Oferta întocmită de S.C. ........... S.R.L. va include DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ realizată de S.C. .......... S.R.L. În OFERTA prezentată de S.C. .......... S.R.L. se va preciza ca S.C. ......... S.R.L. este subcontractorul său la partea de SOFTWARE.
Art. 4. OBLIGAŢIILE S.C. ........ S.R.L.
a) Să realizeze partea de ofertă referitoare la SOFTWARE conform cu CAIETUL DE SARCINI.
b) Să realizeze şi să livreze către S.C. ......... S.R.L., SOFTWARE-ul prezentat în DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ şi în conformitate cu SOLUŢIA TEHNICĂ, în termenele prevăzute în OFERTA prezentată la LICITAŢIE.
c) Să realizeze şi să livreze către S.C. ......... S.R.L. un MANUAL DE UTILIZARE, şi un MANUAL TEHNIC pentru SOFTWARE-ul realizat.
d) Să instruiască personalul desemnat de S.C. ......... S.R.L. pentru implementarea SOFTWARE-ului. Să sprijine S.C. ......... S.R.L. în implementarea SOFTWARE-ului.
e) Să garanteze pentru buna funcţionare a SOFTWARE-ului, în condiţiile prezentate în DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ şi se obligă să remedieze orice disfuncţionalităţi sau cerinţe în conformitate cu procedurile prezentate în OFERTA de participare la LICITAŢIE.
Art. 5. OBLIGAŢIILE S.C. ...... S.R.L.
a) Să realizeze oferta de HARDWARE conform cu CAIETUL DE SARCINI.
b) Să ceară acordul S.C. ....... S.R.L. înainte de a semna cu beneficiarul orice procedură sau modificare la partea de SOFTWARE, sau la oricare altă parte care afectează condiţiile de funcţionare şi realizare a SOFTWARE-ului, atâta timp cât aceasta afectează DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ întocmită de S.C. ......... S.R.L.
c) Să stabilească cu BENEFICIARUL proceduri şi condiţii ferme astfel încât să sprijine S.C. ........ S.R.L. în realizarea SOFTWARE-ului. Aceste proceduri, după caz, vor fi convenite şi cu S.C. .......... S.R.L.
d) Să stabilească şi să pună la dispoziţia S.C. ......... S.R.L. personalul care urmează a fi instruit pentru implementarea SOFTWARE-ului.
Art. 6. PREŢURILE S.C. ........ S.R.L. DE OFERTĂ PENTRU SOFTWARE
Preţul total de ofertă pentru SOFTWARE se compune din totalitatea preţurilor de licenţă oferite pentru a fi instalate la BENEFICIAR.
Preţurile de ofertă pentru licenţă sunt: ...........................
S.C. ......... S.R.L. va adăuga, în oferta către BENEFICIAR, 10% peste preţurile de mai sus.
Art. 7. DURATA CONTRACTULUI
Acest parteneriat se încheie pe durata de valabilitate a ofertei prezentate către BENEFICIAR. În cazul declarării ofertei S.C. ........ S.R.L. ca ofertă câştigătoare se va încheia un contract comercial de subcontractant, ce va urmări condiţiile ce vor fi impuse în contractul dintre S.C. ........ S.R.L. şi BENEFICIAR.
Art. 8. PREVEDERI FINALE
SOLUŢIA TEHNICĂ şi DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ sunt proprietatea S.C. ........ S.R.L. şi sunt supuse legii dreptului de autor. Folosirea, reproducerea şi transmiterea, chiar şi parţială, către o terţă parte se poate face numai cu acordul S.C. ........ S.R.L.
SOFTWARE-ul realizat de S.C. ......... S.R.L. este supus legii dreptului de autor.
S.C. .......... S.R.L. nu se va prezenta la licitaţie ca prim contractor sub un alt nume şi nu va transmite DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ sau SOLUŢIA TEHNICĂ către nici o altă terţă parte.
S.C. ....... S.R.L. nu va participa la această licitaţie în nici o altă ofertă, direct sau indirect, în afara ofertei S.C. ......... S.R.L.
Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, sub forma unui act adiţional la prezentul contract.
Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.
Prezentul contract a fost încheiat azi, .......... în 2 (două) exemplare originale, ambele cu aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

S.C. ......... S.R.L.
S.C. ......... S.R.L.