Contract De Cont Curent

Contract De Cont Curent
CONTRACT DE CONT CURENT
Incheiat astazi …………………….
La …………………………………..
I. PARTILE CONTRACTANTE
I.1. S.C. …………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. ,
Cu sediul social in ………………… , str. …………… nr. ………… ,
Bloc ……. , scara ……. , etaj …… , apartament ….. , judet/sector ………………. , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………. , sub nr. ………………. Din ………….. , cod fiscal nr. ……………. Din ………………. , avand contul nr. ………………… deschis la …………………. , reprezentata de ……………………… , cu functia de ………………… , in calitate de corentist prim, pe de o parte, si
I.2. S.C. …………………………………..S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. ,
Cu sediul social in ………………… , str. …………………. Nr. ………………… , bloc …….. , scara …….. , etaj …….. , apartament ……… , judet/sector ……………… , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………. , sub nr. ……………… din ……………….. , cod fiscal nr. ……………… din …………………. , avand contul nr. …………………….. deschis la ……………….. , reprezentata de …………………… , cu functia de ……………………… , in calitate de corentist secund, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de cont curent, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Obiectul compensarii reciproce il constituie stingerea datoriilor, cu
Creantele reflectate in contabilitatea partilor, pe baza prevederilor prezentului contract.
III. DURATA CONTRACTULUI
III.1. Partile au convenit ca durata operatiunii de compensare sa fie de
………………. Incepand cu data semnarii prezentului contract si pana la data de …………………. .
III.2. Stingerea datoriilor cu creantele se va face la intervale de …………
……………… pe baza actelor aditionale incheiate intre partile contractante.
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
IV.1. Partile prezentului contract au obligatia sa-si transmita reciproc
Extrasele de cont si copii de pe documentele operatiunilor efectuate in contul celeilalte parti.
IV.2. Partea debitoare are obligatia sa confirme sau sa infirme, dupa caz,
Soldurile extraselor de cont, in caz de infirmare partile urmand a se intruni prin imputerniciti pentru rezolvarea eventualelor litigii.
V. CLAUZE DE VALIDITATE
V.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un
Efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
V.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature ras-
Punderea partii care, din vina sa , a determinat incetarea contractului.
V.3. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract
Vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala.
In conditiile prevazute la alineatul precedent sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii:
……………………………………………………………………………..
Ex: obligatia vanzatorului de a livra produsele
Obligatia cumparatorului de a plati pretul.
V.4. Faptul ca ……………………………… nu insista pentru indeplinirea
Strica a clauzelor prezentului contract sau nu-si exercita vreuna dintre optiunile la care are dreptul in baza prezentului contract nu inseamna ca renunta la drepturile pe care urmeaza sa le dobandeasca in temeiul prevederilor sale.
V.5. a) Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile
prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul
expres, dat in scris de cedent.
b) Acordul prevazut la lit. a) trebuie comunicat de cesionar in ter- men de ……………….. zile de la data cand cedentul I-a cerut
acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a
consimtit cesiunea contractului.
VI. INCETAREA CONTRACTULUI
VI.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara
Interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct…
din prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declan-
sata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul
contract fara acordul celeilalte parti;
- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost averti-
zata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
Sau
- in termen de ………….. zile de la data primirii notificarii prin care
I s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-I revin.
VI.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului
Contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ………….. zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
VI.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obli-
Gatiilor deja scadente intre partile contractante.
VI.4. Prevederile prezentului ………………………………………………….
Nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
VII. CLAUZA PENALA
VII.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune-interese in valoare de ………………… , astfel: ……………………………………. .
VIII. FORTA MAJORA
VIII.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la
Termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
VIII.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte
Parti, in termen de …….. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile in vederea limitarii consecintelor lui.
VIII.3. Daca in termen de ……………. (zile, ore) de la producere, eveni-
Mentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
VIII.4. Prevederile privitoare la forta majora de la art. …………. Nu sunt
Exoneratoare de raspundere daca evenimentele imprevizibile si de neinlaturat determina costuri mai mari decat paguba efectiva.
IX. NOTIFICARI
IX.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata
De una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
IX.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
IX.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera
Primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
IX.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti,
Daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
X. LITIGII
X.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale
Amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
XI. CLAUZE FINALE
XI.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional
Incheiat intre partile contractante.
XI.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte
Integranta din cuprinsul sau reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
XI.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de
Partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
XI.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ………………….
Exemplare, din care ………………… astazi, data semnarii lui.
CORENTIST PRIM
CORENTIST SECUND

Contract De Colaborare

Contract De Colaborare

Între:
SC ................................................................................................................................................... cu sediul în ......................................................................................................................................... având certificat de înmatriculare nr. .................................. C.F. .................................... reprezentată de ...................................................... având funcţia de .................................................
şi
SC ................................................................................................................................................... cu sediul în ......................................................................................................................................... având certificat de înmatriculare nr. .................................. C.F. .................................... reprezentată de ...................................................... având funcţia de .................................................
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 Obiectul prezentului contract constă în vânzarea de bilete de transport pe ruta – x – y – z cu plecare în zilele de joi, vineri şi sâmbătă.
Art. 2 Vânzarea şi/sau rezervarea biletelor de transport se face cu respectarea dispoziţiilor legale şi a celor din prezentul contract.
2. OBLIGAŢIILE COMISIONARULUI
a) Comisionarul se obligă:
- să vândă biletele primite
- să raporteze toate solicitările de rezervare primite de la clienţi prin telefon sau fax
- să evidenţieze prin decont şi să vireze contravaloarea biletelor vândute prin cont bancar sau numerar
- să respecte interesele firmei şi să nu întreprindă acţiuni care ar putea leza sarcinile acesteia
- toate sumele încasate de comisionar din vânzarea biletelor sunt şi rămân în proprietatea SC ....................................................................................
Încheiat astăzi .......................... în 2 (două) exemplare fiecărei părţi revenindu-i câte un exemplar.

Contract De Amanet

CONTRACT DE AMANET
CAP. I. PARTILE CONTRACTANTE
Intre:
1. S.C. .........., cu sediul In .........., reprezentata de ......., in calitate de director, denumita in continuare CREDITOR,
Si
2. ........., domiciliat(a) in ......., str. .........., nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ...., judetul .........., legitimat(a) cu B.I(pasaport) seria ....., nr. ..., eliberat de, la data de numit(a) in continuare DEBITOR
a intervenit prezentul contract, in temeiul prevederilor legale (art. 1685-1696 Cod civil; art. 596, 710, 719 Cod procedura civila; art. 478-489, 726, 802, 838, 868 Cod comercial) si a Statutului Societatii Comerciale in urmatoarele conditii:
CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Debitorul preda bunurile mentionate si descrie in anexa ce face parte integranta din prezentul contract creditorului, spre garantie a restituirii sumei de .......... lei, adica (in litere) .........., primita de acesta de la creditor.
CAP. III. EVALUAREA BUNULUI
Art. 2. Partile prezentului contract convin ca evaluarea bunurilor prevazute la art. 1 sa se faca prin acordul lor, valoarea stabilita in acest fel fiind considerata valoare de inlocuire a bunurilor.
Daca evaluarea presupune operatiuni specifice asigurate de creditor, suportarea cheltuielilor aferente este in sarcina debitorului.
CAP. IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CREDITORULUI
Art. 3. Creditorul se obliga sa restituie debitorului bunurile primite cu titlu de amanet la data cand debitorul isi indeplineste obligatia de plata a datoriei.
Art. 4. Creditorul asigura depozitarea, conservarea, manipularea si paza bunurilor primite de la debitor si raspunde pentru degradarea, distrugerea ori disparitia din culpa sa a acestora, pana la concurenta sumei prevazute la art. 1. Cazurilor de forta majora si caz fortuit exonereaza de raspundere pe creditor.
Art. 5. Creditorul are obligatia sa nu utilizeze in folosul sau bunurile primite de la debitor cu titlu de amanet.
Art. 6. Creditorul este indreptatit a fi platit cu preferinta din bunurile amanetate, inaintea altor creditori ai debitorului din prezentul contract, cu indeplinirea formalitatilor legale in materie, valoarea de referinta fiind cea stabilita de parti.
CAP. V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DEBITORULUI
Art. 7. Debitorul se obliga ca in termen de ... zile calendaristice de la incheierea prezentului contract sa restituie creditorului suma prevazuta la art. 1, impreuna cu ...... % din aceasta, reprezentand cheltuieli de depozitare, manipulare, conservare, paza, transport, regie, alte cheltuieli si comisionul operatiunii, adica in total suma de ........ lei.
Art. 8. Debitorul garanteaza ca bunurile prevazute in anexa 1 a prezentul contract sunt proprietatea sa sau ca are asupra acestora un drept de creanta raspunzand personal creditorului, fiindu-i prezumata buna credinta la incheierea prezentului contract.
Art. 9. Debitorul poate sa restituie sumele datorate creditorului si inainte de implinirea termenului convenit.
Art. 10. Debitorul raspunde pentru viciile ascunse ale bunurilor predate creditorului.
Art. 11. In caz de neindeplinire la termen a obligatiilor asumate la art. 7, debitorul consimte ca, dupa indeplinirea formalitatilor legale, bunurile specificate in anexa 1 a prezentul contract sa devina proprietatea creditorului.
CAP. VI. DISPOZITII FINALE
Art. 12. Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional cu acordul ambelor parti.
CREDITOR,
DEBITOR,
ANEXA
La contractul de amanet nr. .... din data ........, incheiat intre S.C. .................. si ..................
Descrierea obiectelor amanetate:
DENUMIREA ..... UM. ....... CANTITATEA ... VALOAREA CONVENITA DE PARTI .....
CREDITOR,
DEBITOR,

Contract De Administrare

CONTRACT DE ADMINSTRE APARTAMENT
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Prezentul contract se încheie între .............................. domiciliat în ............., str. ................, nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., sect. ......, posesor al B.I. seria ...., nr. ........, eliberat de ..........., la data .........., în calitate de PROPRIETAR al apartamentului nr. ......., din str. ..............., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., în baza actului de proprietate nr. ........................, din data de ..............,
Şi
S.C ".............................." înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .................., cod fiscal ................, cu sediul social la adresa: Str. .........., nr. ...., bl. ...., ap. ...., sc. ...., sector ...., Bucureşti, în calitate de ADMINISTRATOR, reprezentată prin .............................. .
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie ADMINISTRAREA APARTAMENTULUI CU NR. .........., situat în ............., str. ..........., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., compus din: ................................................................................ (camere, bucătării, debarale, grupuri sanitare, balcoane etc.), apartament ce se găseşte în stare bună de folosinţă.
II. DURATA CONTRACTULUI
Administrarea apartamentului nr. ....., va începe la data de .......... şi se va sfârşi la data de ........... . La sfârşitul acestui contract de administrare proprietarul şi administratorul, pot să îl prelungească de comun acord prin încheierea unui nou contract.
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
A. OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI
Administratorul garantează că apartamentul nr. ...... va fi menţinut în bună stare, inclusiv toaletele, holurile, intrările şi nu i se va schimba destinaţia de locuinţă sau cel mult va fi întrebuinţat ca birouri.
Orice lucrări executate de ADMINISTRATOR pentru îmbunătăţirea apartamentului nr. ......, rămân în sarcina acestuia fără ca PROPRIETARUL să fie obligat la plata acestora.
În cazul deteriorării apartamentului ce formează obiect al acestui contract, administratorul îl va despăgubi pe proprietar în raport cu valoarea acestora.
Administratorului îi revine obligaţia de a închiria apartamentul nr. ......, în numele proprietarului.
B. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI
PROPRIETARUL are următoarele obligaţii:
- de a preda apartamentul nr. ......, ADMINISTRATORULUI, la termenul stipulat în contract;
- să nu efectueze nici o altă lucrare la apartament de natură să schimbe destinaţia ori modul de utilizare al acestuia, dat prin prezentul contract;
- să plătească ADMINISTRATORULUI procentul cuvenit din chiria încasată de PROPRIETAR.
VI. PLĂŢI
Chiria (suma de bani ce reprezintă contravaloarea închirierii apartamentului nr. ....) îi va reveni PROPRIETARULUI, acesta la rândul său obligându-se să plătească ADMINISTRATORULUI .....% din chiria încasată.
Reparaţiile privind apartamentul nr. ......., şi orice altă îmbunătăţire a acestuia intră în sarcina ADMINISTRATORULUI, PROPRIETARUL fiind exclus de la plata acestora.
Plata telefonului, energiei electrice şi a întreţinerii se va face de către ADMINISTRATOR.
Plata tuturor impozitelor şi altor sarcini de natură fiscală ce pot fi percepute pentru apartamentul nr. ......, intră în sarcina .............
VIII. PREVEDERI FINALE
Acest contract de administrare rămâne valabil şi în cazul în care PROPRIETARUL vinde sau transferă apartamentul nr. ....., în proprietatea altei persoane.
Niciuna din părţile contractante nu poate modifica ori pune capăt prezentei convenţii fără acordul scris al celeilalte.
Partea care nu îşi va respecta obligaţiile contractuale va plăti despăgubiri echivalente cu prejudiciile cauzate celeilalte părţi, prin neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor ce îi revin.
În cazul în care apartamentul ce constituie obiectul acestui contract este distrus sau deteriorat de incendiu, cutremur, tulburări civile, război sau altă împrejurare care îl fac complet inutilizabil, ADMINISTRATORUL va fi absolvit de orice vină putând să înceteze contractul de închiriere. după un preaviz transmis locatorului, prin care îl anunţă pe acesta că intenţionează să pună capăt contractului de închiriere potrivit acestei prevederi.
După cum atestă semnăturile de mai jos, ADMINISTRATORUL şi PROPRIETARUL încheie acest contract de administrare în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, la data de ............
PROPRIETAR ADMINISTRATOR
................. S.C. .............
(Numele)
reprezentatđ prin
..............
(Numele)