Contract de antrepriza 3

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Art. 1. PĂRŢILE

Prezentul contract se încheie între: S.C. ................................. S.R.L., cu sediul în ..........., str. .............., nr. ....................., sector .........., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ...................., reprezentată prin .............., în calitate de antreprenor, numită în continuare ANTREPRENOR;

S.C. ................................. S.R.L., cu sediul în ............., str. ............... nr. ..............., sector, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ..................., reprezentată prin ............., numită în continuare BENEFICIAR

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

ANTREPRENORUL va construi BENEFICIARULUI un imobil ce se va realiza pe terenul situat în ..............., str. ............. nr. ............., conform proiectului anexat prezentului contract, proiect aprobat de beneficiar.

Art. 3. PREŢUL ANTREPRIZEI

Preţul antreprizei plătit de beneficiar este de ......... şi va fi achitat în rate, după cum urmează:

- .....% din sumă la data semnării contractului;

- .....% din sumă la data finalizării construcţiei;

- .....% din sumă la data încheierii finisării construcţiei;

- .....% din sumă la data semnării procesului-verbal de predare-primire;

- .....% din sumă în 5 zile de la semnarea procesului-verbal de predate-primire;

Preţul include TVA şi se va efectua prin ordin de plată în termen de 5 zile de la emiterea facturii de către antreprenor.

Art. 4. TERMENUL

Termenul de realizare a construcţiei este de .......... luni de la data semnării prezentului contract.

Neexecutarea în termen atrage pentru antreprenor plata de penalităţi de ....% pe zi de întârziere, până la predarea finală a lucrării.

Art. 5. OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI

Antreprenorul va procura materialele necesare realizării construcţiei şi va executa lucrarea conform proiectului aprobat de beneficiar, cuprins în Anexa I a prezentului contract.

Antreprenorul va preda beneficiarului la cheie construcţia la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 din prezentul contract.

Antreprenorul este obligat să obţină toate autorizaţiile necesare pentru executarea contractului.

Art. 6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul va recepţiona şi va lua în primire lucrarea după terminarea ei la cheie, pe baza procesului-verbal de recepţie.

Beneficiarul poate transmite unui terţ drepturile şi obligaţiile provenite din prezentul contract.

Art. 7. GARANŢII

Antreprenorul răspunde pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el şi pentru viciile ascunse ale construcţiei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

Antreprenorul nu garantează pentru viciile aparente în momentul recepţiei fără rezerve de către beneficiar. Părţile înţeleg prin vicii aparente, viciile pe care un beneficiar vigilent le-ar fi remarcat sau ar fi trebuit să le observe, în cadrul procedurii de recepţie.

Antreprenorul răspunde şi garantează calitatea lucrărilor şi construcţiilor timp de 18 luni de la data recepţiei finale a lucrării, obligându-se să remedieze în acest interval toate defectele de calitate apărute, cu excepţia celor datorate culpei beneficiarului în cazul viciilor ascunse, antreprenorul răspunde şi garantează dacă s-au ivit într-un interval de zece ani de la recepţia finală a lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata existenţei construcţiei, pentru vicii ale structurii de rezistenţă.

Art. 8. PROIECTELE

Proiectele de construcţie, împreună cu planul de situaţie şi tabelul de finisaje, precum şi fişa procesului-verbal de recepţie vor fi vizate de beneficiar şi se vor afla în Anexa la prezentul contract, făcând parte integrantă din acesta.

Orice detaliere a daunelor prezentului contract, cuprinsă în aceste anexe, obligă întocmai părţile. În caz de divergenţă între prevederile unei clauze din contract şi o dispoziţie din anexă, prevalează dispoziţia din anexele indicate în alineatul precedent.

Art. 9. MODIFICĂRI ALE PROIECTULUI

În cazul în care din dorinţa beneficiarului rezultă necesitatea unor lucrări suplimentare, acestea se vor menţiona într-un act adiţional semnat de părţi prin care se va stipula şi valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca şi timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare şi predare.

Sumele suplimentare vor fi achitate de beneficiar prin ordin de plată în termen de 15 zile de la semnarea actului adiţional, în cazul în care este vorba de modificări ale proiectului iniţial şi în condiţiile de plată stipulate la art. 3 în cazul unor construcţii auxiliare tot pe terenul aferent clădirii.

Art. 10. PENALITĂŢI DE îNTÂRZIERE

În caz de întârziere în execuţie din culpa sa, antreprenorul va plăti penalizări de ......% pe zi de întârziere din valoarea aferentă părţii de construcţie nerealizate din culpa sa.

Art. 11. TEMPERATURA

Lucrările de construcţii se sistează la temperaturi de ....... grade C.

Temperaturile se constată la locul şantierului şi se comunică beneficiarului de îndată de către antreprenor.

Perioada în care lucrările se sistează în condiţiile enunţate la alin. 1. va prelungi termenul prevăzut în art. 4 din prezentul contract.

Art. 12. DIRIGINTELE

Beneficiarul îşi va putea numi un diriginte de şantier care va supraveghea derularea antreprizei conform contractului şi anexelor sale.

Neexercitarea de către beneficiar a dreptului de mai sus nu poate opri derularea antreprizei.

Art. 13. RECEPŢIA LUCRĂRII

La finalizarea lucrărilor de execuţie, recepţia se va face de către beneficiar pe baza unui proces-verbal de recepţie semnat de beneficiar sau împuternicitul acestuia şi de reprezentantul antreprenorului, în ziua stabilită de comun acord de părţi. Termenul maxim acordat pentru recepţie este de 3 zile de la comunicare.

Din momentul semnării procesului-verbal de recepţie finală, riscurile lucrului şi ale contractului (calamitate, distrugeri, accidente) trec asupra beneficiarului.

Art. 14. FORŢA MAJORĂ

Riscul contractului este suportat de către antreprenor până la data recepţiei finale a lucrării de către beneficiar.

Antreprenorul va fi exonerat de răspundere pentru distrugerea lucrului sau pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale în caz de forţă majoră, aşa cum este ea reglementată.

Părţile convin ca fiind forţă majoră şi intervenţia normativă contrarie.

Forţă majoră în care se află antreprenorul va fi notificată beneficiarului în termen de şapte zile de la apariţia sa.

Art. 15. LITIGII

În cazul apariţiei unor litigii în legătură cu executarea prezentului contract, se va încerca soluţionarea amiabilă a acestora.

Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părţi de a concilia, se va supune litigiul spre soluţionare Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României din Bucureşti.

Se consideră refuz de conciliere inclusiv sesizarea directă a Curţii de Arbitraj de către una din părţile contractului.

Art. 16. DREPTUL APLICABIL

Părţile aleg ca lex causae pentru încheierea, interpretarea, executarea şi încetarea prezentului contract, inclusiv pentru litigiile ce ar interveni între ele, dreptul român.

Art. 17. TERENUL

Cota indiviză de teren aferentă construcţiei care face obiectul prezentului contract va trece în proprietatea beneficiarului în momentul semnării de către acesta a procesului-verbal de predare-primire al construcţiei respective.

Art. 18. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul contract include şi anexele care fac parte integrantă din acesta.

Prezentul contract s-a încheiat la ..............., astăzi, ........, în trei exemplare originale.

ANTREPRENOR,

BENEFICIAR,

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Contract de antrepriza 2

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Art. 1. PĂRŢILE

Prezentul contract se încheie între: S.C. ................................. S.R.L., cu sediul în ..........., str. .............., nr. ....................., sector .........., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ...................., reprezentată prin .............., în calitate de antreprenor, numită în continuare ANTREPRENOR;

S.C. ................................. S.R.L., cu sediul în ............., str. ............... nr. ..............., sector, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ..................., reprezentată prin ............., numită în continuare BENEFICIAR

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

ANTREPRENORUL va construi BENEFICIARULUI un imobil ce se va realiza pe terenul situat în ..............., str. ............. nr. ............., conform proiectului anexat prezentului contract, proiect aprobat de beneficiar.

Art. 3. PREŢUL ANTREPRIZEI

Preţul antreprizei plătit de beneficiar este de ......... şi va fi achitat în rate, după cum urmează:

- .....% din sumă la data semnării contractului;

- .....% din sumă la data finalizării construcţiei;

- .....% din sumă la data încheierii finisării construcţiei;

- .....% din sumă la data semnării procesului-verbal de predare-primire;

- .....% din sumă în 5 zile de la semnarea procesului-verbal de predate-primire;

Preţul include TVA şi se va efectua prin ordin de plată în termen de 5 zile de la emiterea facturii de către antreprenor.

Art. 4. TERMENUL

Termenul de realizare a construcţiei este de .......... luni de la data semnării prezentului contract.

Neexecutarea în termen atrage pentru antreprenor plata de penalităţi de ....% pe zi de întârziere, până la predarea finală a lucrării.

Art. 5. OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI

Antreprenorul va procura materialele necesare realizării construcţiei şi va executa lucrarea conform proiectului aprobat de beneficiar, cuprins în Anexa I a prezentului contract.

Antreprenorul va preda beneficiarului la cheie construcţia la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 din prezentul contract.

Antreprenorul este obligat să obţină toate autorizaţiile necesare pentru executarea contractului.

Art. 6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul va recepţiona şi va lua în primire lucrarea după terminarea ei la cheie, pe baza procesului-verbal de recepţie.

Beneficiarul poate transmite unui terţ drepturile şi obligaţiile provenite din prezentul contract.

Art. 7. GARANŢII

Antreprenorul răspunde pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el şi pentru viciile ascunse ale construcţiei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

Antreprenorul nu garantează pentru viciile aparente în momentul recepţiei fără rezerve de către beneficiar. Părţile înţeleg prin vicii aparente, viciile pe care un beneficiar vigilent le-ar fi remarcat sau ar fi trebuit să le observe, în cadrul procedurii de recepţie.

Antreprenorul răspunde şi garantează calitatea lucrărilor şi construcţiilor timp de 18 luni de la data recepţiei finale a lucrării, obligându-se să remedieze în acest interval toate defectele de calitate apărute, cu excepţia celor datorate culpei beneficiarului în cazul viciilor ascunse, antreprenorul răspunde şi garantează dacă s-au ivit într-un interval de zece ani de la recepţia finală a lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata existenţei construcţiei, pentru vicii ale structurii de rezistenţă.

Art. 8. PROIECTELE

Proiectele de construcţie, împreună cu planul de situaţie şi tabelul de finisaje, precum şi fişa procesului-verbal de recepţie vor fi vizate de beneficiar şi se vor afla în Anexa la prezentul contract, făcând parte integrantă din acesta.

Orice detaliere a daunelor prezentului contract, cuprinsă în aceste anexe, obligă întocmai părţile. În caz de divergenţă între prevederile unei clauze din contract şi o dispoziţie din anexă, prevalează dispoziţia din anexele indicate în alineatul precedent.

Art. 9. MODIFICĂRI ALE PROIECTULUI

În cazul în care din dorinţa beneficiarului rezultă necesitatea unor lucrări suplimentare, acestea se vor menţiona într-un act adiţional semnat de părţi prin care se va stipula şi valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca şi timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare şi predare.

Sumele suplimentare vor fi achitate de beneficiar prin ordin de plată în termen de 15 zile de la semnarea actului adiţional, în cazul în care este vorba de modificări ale proiectului iniţial şi în condiţiile de plată stipulate la art. 3 în cazul unor construcţii auxiliare tot pe terenul aferent clădirii.

Art. 10. PENALITĂŢI DE îNTÂRZIERE

În caz de întârziere în execuţie din culpa sa, antreprenorul va plăti penalizări de ......% pe zi de întârziere din valoarea aferentă părţii de construcţie nerealizate din culpa sa.

Art. 11. TEMPERATURA

Lucrările de construcţii se sistează la temperaturi de ....... grade C.

Temperaturile se constată la locul şantierului şi se comunică beneficiarului de îndată de către antreprenor.

Perioada în care lucrările se sistează în condiţiile enunţate la alin. 1. va prelungi termenul prevăzut în art. 4 din prezentul contract.

Art. 12. DIRIGINTELE

Beneficiarul îşi va putea numi un diriginte de şantier care va supraveghea derularea antreprizei conform contractului şi anexelor sale.

Neexercitarea de către beneficiar a dreptului de mai sus nu poate opri derularea antreprizei.

Art. 13. RECEPŢIA LUCRĂRII

La finalizarea lucrărilor de execuţie, recepţia se va face de către beneficiar pe baza unui proces-verbal de recepţie semnat de beneficiar sau împuternicitul acestuia şi de reprezentantul antreprenorului, în ziua stabilită de comun acord de părţi. Termenul maxim acordat pentru recepţie este de 3 zile de la comunicare.

Din momentul semnării procesului-verbal de recepţie finală, riscurile lucrului şi ale contractului (calamitate, distrugeri, accidente) trec asupra beneficiarului.

Art. 14. FORŢA MAJORĂ

Riscul contractului este suportat de către antreprenor până la data recepţiei finale a lucrării de către beneficiar.

Antreprenorul va fi exonerat de răspundere pentru distrugerea lucrului sau pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale în caz de forţă majoră, aşa cum este ea reglementată.

Părţile convin ca fiind forţă majoră şi intervenţia normativă contrarie.

Forţă majoră în care se află antreprenorul va fi notificată beneficiarului în termen de şapte zile de la apariţia sa.

Art. 15. LITIGII

În cazul apariţiei unor litigii în legătură cu executarea prezentului contract, se va încerca soluţionarea amiabilă a acestora.

Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părţi de a concilia, se va supune litigiul spre soluţionare Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României din Bucureşti.

Se consideră refuz de conciliere inclusiv sesizarea directă a Curţii de Arbitraj de către una din părţile contractului.

Art. 16. DREPTUL APLICABIL

Părţile aleg ca lex causae pentru încheierea, interpretarea, executarea şi încetarea prezentului contract, inclusiv pentru litigiile ce ar interveni între ele, dreptul român.

Art. 17. TERENUL

Cota indiviză de teren aferentă construcţiei care face obiectul prezentului contract va trece în proprietatea beneficiarului în momentul semnării de către acesta a procesului-verbal de predare-primire al construcţiei respective.

Art. 18. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul contract include şi anexele care fac parte integrantă din acesta.

Prezentul contract s-a încheiat la ..............., astăzi, ........, în trei exemplare originale.

ANTREPRENOR,

BENEFICIAR,

Contract de antrepriza

Contract de antrepriza

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Încheiat astăzi ..............

la ..................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) .........................., str. ................................................. nr. ..........., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ........., judeţ/sector ....................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ................................................ sub nr. .................., din ................................., cod fiscal nr. ........................................ din .............................., având contul nr. .........................., deschis la ....................., reprezentată de ......................................., cu funcţia de .........................................................., în calitate de antreprenor, pe de o parte, şi

1.2. S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) .........................., str. ................................ nr. ............................, bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ......................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............................................ sub nr. ...................... din ...................................., cod fiscal nr. ....................................... din ..........................., având contul nr. ......................, deschis la ....................., reprezentată de .........................................., cu funcţia de ...................................................................., în calitate de client, pe de altă parte,

sau

1.2. Asociaţia/Fundaţia ......................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) ...................................................., str. .............................. nr. ............., bloc ..........., scara ..........., etaj ..........., apartament .........., sector/judeţ .................................., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ............................................ din ........................................., a Tribunalului ................................, codul fiscal nr. ................... din .............................., având contul nr. ................................., deschis la ..............................., reprezentată de ................., cu funcţia de ......................, în calitate de client, pe de altă parte,

sau

1.2. Întreprinderea/Asociaţia ............................................................................................................., cu sediul în (localitatea) .............................................., str. ...................................... nr. .........., bloc ............., scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judeţ ...................................., posesoarea autorizaţiei nr. ...................... din .................., eliberată de Primăria ....................., codul fiscal nr. ............................... din ............................., având contul nr. ............................, deschis la .........................., reprezentată de .................................., cu funcţia de ..................., în calitate de client, pe de altă parte

sau

1.2. D ..................................................................., domiciliat în ......................................................., str. .............................. nr. ..............., bloc .........., scara .........., etaj ..............., apartament ............., sector/judeţ ..........................., născut la data de (ziua, luna, anul) ............................................ în (localitatea) ................................ sector/judeţ ........................, fiul lui ..................................... şi al ............................, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ................... nr. ......................, eliberat de .........................., cod numeric personal ....................................., în calitate de client, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de antrepriză cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute şi să predea „la cheie" cu materialele proprii/ale clientului, pe riscul său, următoarele lucrări:

a) clădiri având destinaţia de (birouri, locuinţe, depozite, magazii, hale de producţie, ateliere, padocuri, grajduri, silozuri etc.) ............................................................................................ ;

b) instalaţii de (apă, gaze naturale, electrice, de ventilaţie şi climatizare, de încălzire centrală, sanitare etc.) ........................................................................................................................ ;

c) căi de comunicaţii (şosele, căi ferate uzinale, alei, trotuare ş.a.) ..........................................

d) împrejmuiri (garduri din zid, prefabricate, plasă de sârmă, sârmă ghimpată ş.a.) ................................................................................... ;

e) alte dotări ...............................................................................................................................

f) reparaţii generale/curente la ................................................................................................ .

2.2. Antreprenorul va executa şi conduce execuţia lucrărilor contractate până la recepţia şi predarea lor „la cheie" clientului.

2.3. Lucrările de construcţii şi/sau de reparaţii vor fi executate de antreprenor conform planurilor, general şi de detaliu, precum şi proiectului de execuţie, prezentate de client şi acceptate, fără obiecţii, de către antreprenor.

2.4. Execuţia lucrărilor va putea fi începută de antreprenor, numai după obţinerea de către acesta sau de către client a autorizaţiei de construcţie şi a tuturor avizelor prevăzute de lege.

III. DURATA EXECUŢIEI

3.1. Durata execuţiei lucrărilor este de ........................................., iar termenul încheierii lor şi predării integrale/pe etape a lucrărilor „la cheie" este ............................................................................ .

IV. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

4.1. Recepţia lucrărilor se va efectua pe faze de execuţie/la încheierea lucrărilor.

4.2. Prin semnarea proceselor-verbale de recepţie de execuţie pe faze/finale se atestă că antreprenorul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi, concomitent, se naşte dreptul său la plata integrală a lucrărilor contractate şi executate.

V. CALITATEA LUCRĂRILOR

5.1. Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor de construcţii timp de .................. şi a lucrărilor de instalaţii timp de ........................., obligându-se ca în cadrul termenului de garanţie să remedieze eventualele defecte de calitate, cu excepţia celor care se datorează culpei clientului.

5.2. Clientul are dreptul să asiste şi să verifice modul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, pe toată durata acestora, iar antreprenorul este obligat să efectueze şi să înlocuiască materialele, echipamentele etc. care nu corespund planurilor general şi de detaliu, proiectului de execuţie şi standardelor de calitate convenite.

VI. PLATA PREŢULUI1)

6.1. Lucrările se execută la preţuri de deviz stabilite în raport cu costul materialelor şi/sau a costuri-lor manoperei pentru fiecare fază de execuţie în parte, potrivit situaţiilor provizorii/definitive de lucrări şi a celorlalte documente de plată prezentate de antreprenor.

6.2. Clientul va efectua plata în mod eşalonat, după încheierea fiecărei faze a lucrărilor/integral, după terminarea lor, prin (ordin de plată, cec etc.) ................................................................................ din contul curent al său în cel al antreprenorului, menţionate în cap. I al prezentului contract.

VII. CLAUZA PENALĂ

7.1. Denunţarea unilaterală a prezentului contract atrage după sine daune-interese astfel: ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

7.2. Neexecutarea şi nepredarea la termen a lucrărilor atrage obligarea antreprenorului la plata de daune-interese, care se stabilesc de comun acord la .......... % din suma plătită până la data respectivă de către client, precum şi dreptul acestuia de a sista lucrarea şi de a continua executarea ei cu un alt antreprenor.

7.3. Neplata în termen a lucrărilor executate şi recepţionate conduce la rezilierea contractului din iniţiativa antreprenorului, clientul fiind obligat la plata de daune-interese reprezentând ...... % din valoarea lor estimată de experţi la data rezilierii lui.

VIII. FORŢA MAJORĂ2)

8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de .................... (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

8.3. Dacă în termen de ........................ (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IX. NOTIFICĂRI

9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

9.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

X. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

10.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

11.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, din care ...................... astăzi .................................., data semnării lui.

ANTREPRENOR

CLIENT

NOTE

1. În ceea ce priveşte stabilirea preţului, trebuie să se aibă în vedere că: a) dacă preţul se stabileşte în momentul încheierii contractului, sub forma unei sume globale, riscul majorării ulterioare a preţului materialelor şi al manoperei revine antreprenorului care însă poate diminua consecinţele unei asemenea majorări executând lucrarea cu cheltuieli inferioare, fără ca clientul să fie îndreptăţit să refuze lucrarea executată în aceste condiţii. În cazul în care preţul se stabileşte pe bază de deviz, el se fixează în mod distinct pentru fiecare fază a lucrării, preţul global rezultând din însumarea tuturor preţurilor stabilite pe faze ale lucrării.

2. Referitor la riscul pieirii, din forţă majoră sau fortuite a lucrului pe care îl execută antreprenorul, până la predarea lui clientului, cu excepţia cazului în care a fost pus în întârziere spre a-şi prelua bunul, acest risc este al clientului. În cazul în care materialele aparţin clientului, riscurile pieirii lor, ca şi a bunului la executarea căruia au fost folosite, revin clientului, antreprenorul fiind răspunzător numai dacă pieirea lui s-ar datora păstrării în condiţii necorespunzătoare. În toate cazurile, riscurile neexecutării contractului revin antreprenorului, acesta fiind debitorul obligaţiei executării lucrării. Totuşi, antreprenorul este îndreptăţit să pretindă plata preţului dacă l-a pus în întârziere pe client privind îndeplinirea obligaţiei referitoare la recepţia şi primirea lucrării, precum şi în cazul în care pieirea bunului se datorează vreunui viciu al materialelor puse la dispoziţie de client.

Contract de subantrepriza

Contract de subantrepriza

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ

I. Părţile contractante
Art. 1. - S.C. ................... cu sediul în ........................ str. .................. nr. ...., judeţul (sectorul) ............................... telefon ..................., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .................., cod fiscal nr. .............., fax ................... cont virament nr. ...................... deschis la banca - Filiala ................ reprezentată prin director .......................... şi contabil şef ....................... în calitate de antreprenor
şi
S.C. ........................ cu sediul în.................... str. ......... nr. ....... judeţul (sectorul) .............. telefon ............... fax ....., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ..................., cod fiscal nr. .............., cont virament nr. ................... deschis la banca Filiala ..................., reprezentată prin director ....................... şi contabil şef ..................... în calitate de subantreprenor.
II. Obiectul contractului
Art. 2. - Subantreprenorul se obligă să execute lucrările de montaj a instalaţiei sanitare la obiectivul de investiţii din anexă, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.
III. Termen de execuţie
Art. 3. - Termenul de execuţie a lucrării contractate este de .........
IV. Valoarea lucrărilor
Art. 4. - Valoare lucrărilor de montaj care fac obiectul prezentului contract este de .......................... lei, conform anexei.
V. Obligaţiile subantreprenorului
Art. 5. - Subantreprenorul are următoarele obligaţii:
a) executarea lucrărilor conform contractului ferm (şi a actelor adiţionale la acestea) încheiat între antreprenor şi beneficiar;
b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde şi prescripţii tehnice;
c) coordonarea fronturilor de lucru între brigada sa şi celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;
d) înştiinţarea antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepţiei;
e) respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii.
VI. Obligaţiile antreprenorului
Art. 6. - Antreprenorul general are următoarele obligaţii:
a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru şi a finanţării lucrărilor;
b) coordonarea antreprizelor din subordine şi a subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor;
c) decontarea lucrării;
d) întocmirea formelor pentru convocarea recepţiei la terminarea lucrărilor.
VII. Răspunderea contractuală
Art. 7. - Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligaţii, partea în culpă datorează celeilalte părţi penalităţi şi despăgubiri.
Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Actele adiţionale la contract se vor încheia în acelaşi număr de exemplare.

ANTREPRENOR,
SUBANTREPRENOR,

Contract pentru executarea unor lucrari prin subantreprenor

Contract pentru executarea unor lucrari prin subantreprenor

CONTRACT
Nr. ..... din ...............

privind executarea în acord global a unor lucrări pentru obiectivele de
investiţii, prin subantreprenor

I. Părţile contractante

Art. 1. - Între ............................................................. cu sediul în .......................... cod ................. str. ............. nr. ......... judeţul (sectorul) ................. cod ......................... cod poştal ............. nr. telefon ..................... fax ................. cont virament nr. .................. deschis la Banca.................. Filiala ...................... reprezentat(ă) prin director ........................ şi contabil şef .................................. în calitate de executant
şi
............................. cu sediul în .............. str. .............. nr. .............. judeţul (sectorul) ............................... cod poştal .......................... nr. telefon ................. fax ................... cont virament nr. ...................... deschis la Banca ...................... Filiala ................... reprezentat(ă) prin director .................... şi contabil şef ........................................... în calitate de antrenor general, s-a încheiat următorul contract:

II. Obiectul contractului

Art. 2. - Subantreprenorul se obligă să execute în acord global lucrările de construcţii-montaj de specialitate din profilul său, la obiectivele de investiţii din anexa, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

III. Termen de execuţie

Art. 3. - Termenele de execuţie a lucrărilor contractate sunt prevăzute în anexă, conform graficelor de eşalonare a investiţiilor aprobate.

IV. Valoarea lucrărilor

Art. 4. - Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj care fac obiectul prezentului contract este de .............. lei, conform anexei.
Volumul lucrărilor pe fiecare obiect din cadrul obiectivelor contractate este cuprins în contracte ferme şi în actele adiţionale încheiate între antreprenorul general şi beneficiar, care fac parte integrantă din prezentul contract, ca anexe.

V. Obligaţiile subantreprenorului

Art. 5. - Subantreprenorul are următoarele obligaţii:
a) executarea lucrărilor conform contractelor ferme (şi a actelor adiţionale la acestea) încheiate între antreprenorul general şi beneficiar;
b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde şi prescripţii tehnice;
c) coordonarea fronturilor de lucru între brigăzile sale şi celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;
d) înştiinţarea antreprenorului general despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepţiei;
e) respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii.

VI. Obligaţiile antreprenorului general

Art. 6. - Antreprenorul general are următoarele obligaţii:
a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru şi a finanţării lucrărilor;
b) asigurarea utilajelor, instalaţiilor tehnologice şi a materialelor speciale în sarcina beneficiarului, la termenele de predare la montaj prevăzute în contractul ferm şi în actele adiţionale;
c) coordonarea antreprizelor din subordine şi a subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor;
d) întocmirea formelor pentru convocarea recepţiei la terminarea lucrărilor.

VII. Clauze speciale

Art. 7. - În cazul scoaterii din plan a unor lucrări, al sistării unor lucrări determinate de cauze legale, al modificării documentaţiilor tehnico-economice care stau la baza contractelor ferme, încheiate cu beneficiarii lucrărilor, al rezilierii acestora, al depăşirii valorii devizului general sau pentru orice alte motive care constituie impedimente legale în continuarea executării lucrărilor, prevederile prezentului contract se modifică în mod corespunzător, după caz.
În cazul sistării unor lucrări şi, prin consecinţă, al încetării contractului ferm încheiat cu beneficiarul, antreprenorul general va prelua pe bază de proces-verbal lucrările executate, aparatajele, materialele, prefabricatele, construcţiile şi confecţiile metalice, altele asemenea, în condiţiile prevăzute în contractul cu beneficiarul.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 8. - Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligaţii, partea în culpă datorează celeilalte părţi penalităţile şi despăgubirile prevăzute în contractul ferm încheiat între antreprenorul general şi beneficiar. Anexa face parte integrantă din prezentul contract.
Prezentul contract s-a încheiat în ......... exemplare, din care ........ pentru beneficiar şi ........ pentru furnizor.
Actele adiţionale la contract se vor încheia în acelaşi număr de exemplare.

ANTREPRENOR GENERAL,
SUBANTREPRENOR,